Poleć limango i wspólnie ze znajomym odbierzcie po Kuponie od 02.11.2021

1. Jak to działa?

Zarejestrowani Użytkownicy limango mogą zaprosić do limango swoich znajomych, którzy nie posiadają jeszcze Konta w limango, za pośrednictwem dostępnych w ramach Serwisu funkcjonalności, w tym formularza zamieszczonego na stronie: https://www.limango.pl/konto/zaproszenia lub w zakładce „Zaproś Znajomych” w swoim Koncie.

Po skorzystaniu z zaproszenia przez znajomego zarówno Użytkownik zapraszający jak i osoba odbierająca zaproszenie otrzymują po Kuponie, które zostaną automatycznie przypisane do ich Konta.

2. Jakie Kupony zostaną przydzielone?

Użytkownik, który wysyła zaproszenie otrzyma Kupon o wartości 50,00 zł, który będzie ważny przez 3 miesiące od jego otrzymania. Również osoba korzystająca z zaproszenia otrzyma Kupon o wartości 50,00 zł, z tym że będzie on ważny przez 1 miesiąc od zarejestrowania się w limango.

3. Czy są jakieś warunki konieczne do otrzymania Kuponów?

Tak, aby do Konta Użytkownika zapraszającego oraz osoby zaproszonej zostały przypisane Kupony konieczne jest:

a) Zarejestrowanie się osoby zaproszonej w limango przy wykorzystaniu linku otrzymanego w zaproszeniu, po rejestracji osoba zaproszona otrzyma kupon na 50 zł do wyorzystania w limango.

b) Aby osoba zapraszająca otrzymałą kupon wymagane jest złożenie przez osobę zaproszoną zamówienia o wartości min. 200,00 zł (do powyższej kwoty nie wliczają się koszty dostawy oraz inne realizowane Kupony podczas składania Zamówienia) – musi to nastąpić nie później niż w ciągu jednego roku od zarejestrowania się osoby zaproszonej w limango. Dodatkowo Zamówienie osoby zaproszonej musi być zrealizowane, żeby Kupony zostały przypisane do Kont Użytkownika zapraszającego oraz osoby zaproszonej.

4. W jaki sposób można zrealizować otrzymane Kupony?

Zasady realizacji Kuponów za zaproszenie znajomego oraz skorzystanie przez osobę zaproszoną z otrzymanego zaproszenia są następujące:

a) Kupony będą ważne tylko przez okresy wskazane w pkt. 2 powyżej;

b) W jednym Zamówieniu można zrealizować tylko jeden Kupon – Kupony za zaproszenie znajomego i skorzystanie z zaproszenia przez znajomego nie łączą się z innymi Kuponami.

c) Aby móc aktywować otrzymany Kupon jedno Zamówienie musi mieć wartość łączną min. 200,00 zł.

5. Czy są jakieś szczególne zasady zwrotu Produktów zakupionych z użyciem kuponu "Poleć znajomego i odbierz 50 zł na zakupy"?

Tak, zasady zwrotu Produktów zakupionych są następujące: 

a) Jeśli zostanie zwrócone całe Zamówienie, w którym wykorzystany został Kupon, zwrócona zostanie faktycznie zapłacona kwota, a Kupon zostanie ponownie przypisany do Konta, jeśli nie utracił swojej ważności.

b) Jeśli zwrócone zostanie tylko część Zamówienia realizowanego z uwzględnieniem Kuponu pod uwagę będzie brana wartość Produktów z Koszyka, które nie zostały zwrócone. Jeżeli będzie ona równa lub większa od wartości uprawniającej do wykorzystania Kuponu, zlecony zostanie zwrot wartości odesłanego Produktu. Jeśli będzie niższa, od wartości odesłanych Produktów odjęta zostanie wartość wykorzystanego Kuponu.

c) Jeśli rozliczenie gotówkowe nie będzie możliwe (wartość odesłanych Produktów będzie niższa niż wartość wykorzystanego Kuponu, a zatrzymane Produkty nie będą spełniać minimalnej wartości uprawniającej do wykorzystania Kuponu) zwrot zostanie rozliczony bezgotówkowo  w postaci Kuponu o wartości odesłanych Produktów, będzie on ważny 3 miesiące od momentu jego przyznania.

6. Czy są jakieś ograniczenia?

Tak, nie jest dozwolone przekazywanie otrzymanych Kuponów innym Klientom oraz osobom trzecim niebędącymi Klientami.

7. Czy ilość Kuponów za zaproszenie znajomych jest ograniczona?

Nie, każdy Użytkownik może zaprosić nieograniczoną ilość znajomych.

8. Czy limango może odmówić przyznania Kuponu lub anulować Zamówienie złożone z użyciem Kuponu?

Tak, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że kupujący uzyskał prawo do Kuponu w sposób łamiący niniejszy regulamin lub Regulamin Serwisu dostępny pod adresem https://www.limango.pl/info/regulamin wówczas traci on prawo do przyznanego Kuponu.

9. Co w przypadku kiedy nie zostały opisane w tym regulaminie wszystkie przypadki?

Wszystkie pozostałe kwestie, nie opisane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnym pod adresem https://www.limango.pl/info/regulamin. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu są nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, to w takim przypadku zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące oraz nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia.

10. Od kiedy obowiązuje ten regulamin i czy może on zostać zmieniony?

Niniejszy regulamin obowiązuje od 02.11.2021 r. do odwołania. limango ma prawo w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić okres obowiązywania niniejszego regulaminu lub go zakończyć bez uprzedzenia, np. jeżeli funkcjonalność systemów limango musi zostać zmieniona z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od limango.

Regulaminy akcji marketingowych w Serwisie limango.pl