Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Grupie Limango w związku z kontaktem i relacjami biznesowymi

 

Niniejsza informacja dotyczy spółek z Grupy Limango (dalej: „Grupa Limango”), tj.:

 • Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, telefon kontaktowy: (71) 716 60 32, adres e-mail: pomoc@limango.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Limango Polska Sp. z o. o. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@limango.pl;
 • Limango GmbH z siedzibą w Monachium, Marsstraße 46, 80335 München, telefon kontaktowy: +49 (0) 89 - 24 44 97 71, adres e-mail: support@limango.de, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Limango GmbH możliwy jest pod adresem e-mail: datenschutz@limango.de.

 

Co do zasady każda ze spółek z Grupy Limango samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (dalej: „Dane Osobowe”), co oznacza, że każda z nich jest odrębnym administratorem (dalej: „Administrator”) – w zależności od tego, z którą spółką zawierasz umowę oraz prowadzisz relacje biznesowe, ta spółka będzie administratorem Twoich Danych Osobowych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do każdej ze spółek z Grupy Limango w zakresie, w jakim spółki te są Administratorami.

Może się również zdarzyć, że konkretna spółka wykonuje czynności dla innej spółki z Grupy Limango, np. związane z logistyką, czy wsparciem w nawiązywaniu relacji biznesowych – w takim wypadku spółka wykonująca te prace nie staje się jednak Administratorem Twoich danych osobowych, lecz przetwarza je na podstawie umowy powierzenia, którą zawarła z Administratorem.

Niniejsza informacja nie dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu Administratora oraz zawieraniem umów za ich pośrednictwem. Jeśli chcesz uzyskać informacje na ten temat prosimy, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

 

Zakres przetwarzania danych:

Jako Administrator przetwarzamy Dane Osobowe naszych kontrahentów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników / współpracowników, a także Dane Osobowe innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W związku z tym możemy przetwarzać Dane Osobowe takie jak:

 • dane identyfikacyjne;
 • dane teleadresowe;
 • dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych;
 • inne Dane Osobowe przekazane nam w związku z kontaktem lub współpracą.

Powyższe Dane Osobowe pozyskujemy najczęściej bezpośrednio od Ciebie, ale także od innych osób, np. od Twojego pracodawcy / zleceniodawcy lub współpracowników.

 

Cel i podstawa przetwarzania Danych Osobowych:

W związku z kontaktem i relacjami biznesowymi przetwarzamy Dane Osobowe w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia, wykonywania oraz rozliczenia umowy;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
 • marketingu i kontaktu dotyczącego innych informacji i usług Administratora;
 • obrony przed możliwymi roszczeniami oraz w celu ew. kierowania roszczeń;
 • wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych).

Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora dokonywane jest w oparciu o następujące podstawy:

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Twoje żądanie;
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci naszych usług lub strony trzeciej, marketingu produktów, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami lub ew. kierowanie roszczeń.

Podanie Danych Osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

 

Czas przetwarzania Danych Osobowych:

Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Twoje Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy Danych Osobowych:

Możemy przekazać Twoje Dane Osobowe podmiotom wspierającym nas w naszej bieżącej działalności, jak również w celu związanym z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami. Mogą być nimi:

 • spółki z naszej grupy kapitałowej, w szczególności Limango GmbH lub dedykowane działy wsparcia grupy OTTO;
 • zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT);
 • podmioty wspierające Administratora w obsłudze korespondencji;
 • agencje marketingowe i inne podmioty wspierające nas w działaniach marketingowych;
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • operatorzy płatności internetowych lub banki – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych;
 • podmioty świadczące nam usługi magazynowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba że podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie, co nie wpłynie jednak na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

--------------------------------------------------------------------

Information on the processing of personal data in the Limango Group in connection with contact and business relations

 

This information applies to companies from the Limango Group (hereinafter: "Limango Group"), ie:

 • Limango Polska Sp. z o.o. with headquarters in Wrocław, ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, telephone (71) 716 60 32, e-mail address: pomoc@limango.pl, contact with the Data Protection Officer in Limango Polska Sp. z o.o. is possible at the following e-mail address: iod@limango.pl;
 • Limango GmbH with headquarters in Munich, Marsstraße 46, 80335 München, telephone +49 (0) 89 - 24 44 97 71, e-mail address: support@limango.de,contact with the Data Protection Officer in Limango GmbH, is possible at the following e-mail address: datenschutz@limango.de.

As a rule, each of the Limango Group companies independently decides about the purposes and methods of personal data processing (hereinafter: "Personal Data"), which means that each of them is a separate administrator (hereinafter: "Administrator") - depending on with which company you enter into a contract and  run a business relationship, this company will be the administrator of your Personal Data.

The information contained in this document applies to each of the Limango Group companies to the extent that these companies are Administrators.

It may also happen that a specific company performs activities for another company from the Limango Group, e.g. related to logistics or support in establishing business relationships - in this case, the company that performs these works does not become the Administrator of your personal data, but processes them based on the entrustment agreement, which she concluded with the Administrator.

This information does not apply to the processing of Personal Data in connection with your use of the Service and the conclusion of contracts through them. If you want to get information on this topic, please read our Privacy Policy.

 

The scope of data processing:

As an Administrator, we process Personal Data of our contractors and business partners and their employees / associates, as well as Personal Data of other people provided to us as part of the performance of contracts or making contact with us via telephone or email.

Therefore, we can process Personal Data such as:

 • identification data;
 • contact details;
 • data on the job position and professional qualifications;
 • other Personal Data provided to us in connection with contact or cooperation.

We collect the above Personal Data mostly directly from you, as well as from other people, e.g. from your employer / customer or associates.

 

Purpose and basis for processing Personal Data

In relation to the contact and business relations, we process Personal Data for the following purposes:

 • establishing cooperation;
 • conclusion, performance and settlement of the contract;
 • to answer any questions or requests addressed and to conduct further correspondence / contact in this regard;
 • marketing and contact regarding other information and services of the Administrator;
 • defence against possible claims and to possibly issue claims;
 • fulfilling the Administrator's legal obligations (e.g. tax, accounting).

Processing of Personal Data by the Administrator is based on the following grounds:

 • necessity to perform the contract or take action before it is concluded at your request;
 • implementation of legal obligations imposed on the Administrator;
 • the legitimate interest of the Administrator in the form of our services or a third party, product marketing, contact, including correspondence and defense against potential claims or to make a claim.

Providing Personal Data is generally voluntary, but it may be necessary to conclude or perform a contract or to respond to a directed inquiry or to conduct correspondence.

 

Processing time of Personal Data

Personal Data collected for the purposes of the conclusion and performance of the contract will be processed for the duration of the contract or until you object to the processing based on our legitimate interest, unless the law (e.g. regarding archiving, tax, accounting) will oblige us to, we will process such Personal Data longer or we will store it for a longer period of time in case of potential claims, for a period of limitation determined by law - depending on which period is longer.

Your Personal Data provided as part of your contact with us will be processed for the period necessary to answer and possibly conduct correspondence, in the case of marketing activities - until the opposition is made, unless the law obliges us to continue processing or until the expiry of the period of oxpiration of possible claims.

 

Recipients of Personal Data

We may transfer your Personal Data to entities supporting us in our day-to-day operations, as well as for purposes related to making possible claims or protection against claims. They can be:

 • companies in our corporate group, in particular Limango GmbH or dedicated support departments of the OTTO Group;
 • external IT service providers (including IT systems);
 • entities supporting the Administrator in handling correspondence;
 • marketing agencies and other entities supporting us in marketing activities;
 • postal or courier companies;
 • Internet payment operators or banks - in the case of financial settlements;
 • entities providing us with warehousing, advisory, consultancy, audit, legal, tax or accounting assistance services.

You have the right to access your Data, including the right to obtain a copy of such Data, requesting rectification, deletion or limitation of processing, opposition to processing, transferring to another Administrator (unless the basis for their processing is the law), as well as the right to lodge a complaint with the supervisory body for personal data protection. If the basis for the processing of your data is consent, you have the right to withdraw it in any way and at any time, which, however, will not affect the lawful processing that was made on the basis of consent before its withdrawal.