Jeszcze wygodniejsze zakupy z aplikacją limango

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU LIMANGO.PL

obowiązująca od 11.05.2021 r.

 

Z jakim dokumentem masz do czynienia??

Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu limango.pl (zwana dalej: „Polityką”) ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem www.limango.pl, na jej podstronach oraz w aplikacji mobilnej limango. Polityka ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu (nie jest umową ani regulaminem). Niniejszą Politykę stosuje się odpowiednio także do innych osób odwiedzających Serwis w zakresie, w jakim przetwarzane są ich Dane Osobowe.

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu limango.pl dostępnym w ramach tego Serwisu.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzuli informacyjnej przekazanej przez nas (w ramach zakładki „Ochrona danych osobowych) – informacją, którą  powinieneś się kierować jest przekazana Ci w ramach wspominanej klauzuli informacyjnej.

 

Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu (w tym z wykorzystaniem plików cookie lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji wskazanych w ramach Serwisu jest Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371108, NIP: 5272642985, REGON: 142694863, nr telefonu: 71 721 77 77, adres poczty elektronicznej: pomoc@limango.pl – zwana dalej „Administratorem". Możesz też skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Anną Lisowską pod adresem e-mail: iod@limango.pl.

 

Jak dbamy o Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas Dane Osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu przetwarzamy w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie łączących nas umów tj. Umowy (pkt 2.1.5. naszego Regulaminu) lub Umowy Sprzedaży (pkt 2.1.6. Regulaminu). Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w szczególności w celu umożliwienia Ci założenia Konta i składania Zamówień oraz wysyłki zamówionych przez Ciebie Produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO, dalej „wykonanie umów”) – przez czas trwania tych umów;
 2. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym:
  1. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych;
  2. rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach;
   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, dalej „obowiązki prawne”).

Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez czas istnienia tych obowiązków, przykładowo:

 1. przez okres, w którym mamy obowiązek wystawiania faktur oraz w którym przepisy podatkowe nakazują nam przechowywać dokumenty księgowe;
 2. przez okres, w którym możesz zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu Produktu, lub w zakresie danych dotyczących Twoich Zamówień, przez czas obowiązywania Umowy w celu umożliwienia Ci łatwego dostępu do historii Twoich Zamówień.

Jeśli zdecydujesz się na wskazanie nam przyczyny zwrotu Produktu lub podanie szczegółów reklamacji niewynikających z przepisów, dane te będziemy przetwarzać także w celu lepszego dostosowania prezentowanych przez nas Produktów do Twoich oczekiwań – przez okres do tego niezbędny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, dalej „nasz prawnie uzasadniony interes”).

Twoje Dane Osobowe będą przez nas przetwarzane także w celu wykazania, że prawidłowo wykonaliśmy ciążące na nas obowiązki prawne – przez okres, w jakim możemy ponieść konsekwencje ich niewykonania np. otrzymać karę finansową od urzędu państwowego (nasz prawnie uzasadniony interes).

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów, akcji marketingowych) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 2. kontakt z nami – przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji (np. formularza kontaktowego, czy poczty elektronicznej) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes lub, w zależności od treści korespondencji, podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy);
 3. marketing bezpośredni, w tym wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych oraz prośby o wyrażenie przez Ciebie opinii o poziomie naszej obsługi Klienta, mailowo lub telefonicznie (jeśli wyrazisz na nią zgodę) lub drogą pocztową, przyznawanie Kuponów i innych korzyści, dopasowywanie treści prezentowanych w Serwisie do Twoich preferencji i zainteresowań – przez okres obowiązywania Umowy lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – jeśli zostanie on wyrażony przed rozwiązaniem Umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 4. organizacja akcji marketingowych (jeśli zdecydujesz się wziąć w nich udział) – przez okres niezbędny do przeprowadzenia akcji marketingowej, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

Jakie Dane Osobowe zbieramy w sposób automatyczny podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu?

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania przez Ciebie z Serwisu.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez nas i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. Pliki cookie wykorzystywane są̨ przez nas w celu obsługi Serwisu i zapewnienia możliwości udostepnienia Ci interesujących informacji oraz podczas składania Zamówienia, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Ciebie Zamówień.

Pliki cookie wykorzystywane przez nas mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookie są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Serwisu i służą̨ do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia Ci korzystanie z Serwisu. W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie plików cookie lub usunąć́ stałe pliki cookie, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz.

Obok plików cookie możemy również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą̨ obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której  wszedłeś do Serwisu.

Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Tobą mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają̨ na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również̇ informacje zawarte w plikach cookie, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą̨ archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników. Dane te nie będą̨ łączone z przekazanymi przez Ciebie Danymi Osobowymi.

Serwis wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics, stosujący system plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Serwis, znajduje się w polityce prywatności Google Analytics. Informacje zebrane przez Serwis służą ocenie korzystania z Serwisu przez Ciebie i poprawie jakości funkcjonowania Serwisu.

Więcej informacji dotyczących plików cookie znajduje się w Polityce Cookie dostępnej w Serwisie.

 

Jakie Dane Osobowe zbieramy podczas rejestracji i dokonywania Zamówień?

Będziemy zbierać od Ciebie następujące Dane Osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania Zamówień i procesu rejestracji w Serwisie:

 • nazwisko i imię̨;
 • adres zamieszkania lub/i adres dostawy;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej – w zależności od wybranej metody płatności. 

Dodatkowo, możemy poprosić Cię o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umów (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy jednak mogli przyznawać Ci dodatkowych korzyści np. kuponów urodzinowych). Podanie Danych Osobowych zbieranych przez nas nie jest wymogiem ustawowym.

 

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich Danych Osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego Serwisu na przykład do złożenia Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy. 

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy Danych Osobowych wskazany jest uprzednio w Serwisie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Tobą lub w Regulaminie Serwisu limango.pl. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 

Czy Twoje Dane Osobowe podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?

Na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, Produktów lub akcji marketingowych, przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników, w sposób dostosowywany do Twoich zainteresowań, możemy zapoznawać się z Twoimi preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzasz Serwis. Pozwala to na lepsze zrozumienie Twoich oczekiwań oraz dostosowanie się do Twoich potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na Twoje decyzje. Dzięki korzystaniu przez nas z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Ty będziesz mógł szybko się z nimi zapoznać.

W ramach Serwisu, tworzymy profile Użytkowników – analizujemy i prognozujemy Twoje osobiste preferencje oraz aktywność w Serwisie – co pozwala na skorzystanie przez Ciebie z dedykowanych profitów, w szczególności dodatkowych Kuponów. Tworzenie profili Użytkowników jest niezbędne w tym celu – bez opracowania profilu Użytkownika, nie bylibyśmy w stanie poznać Twoich potrzeb i upodobań oraz stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do przyznania Ci dodatkowych Kuponów, w szczególności opartych na Twojej aktywności w Serwisie, a Ty nie mógłbyś w pełni korzystać z profitów oferowanych w ramach Umowy.

 

Komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez nas wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzystasz.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział podmioty wspierające nas w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • spółki z naszej grupy kapitałowej, w szczególności Limango GmbH;
 • agencje marketingowe i inne podmioty wspierające nas w działaniach marketingowych;
 • zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT);
 • podmioty wspierające nas w obsłudze korespondencji;
 • podmioty świadczące nam usługi magazynowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, czy rachunkową;
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • operatorzy płatności internetowych;
 • podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedażowych.

Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

 

Czy Twoje Dane Osobowe są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazane do podmiotów współpracujących z nami, które przetwarzają je poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez te podmioty na naszą rzecz usług, zwłaszcza marketingowych oraz wspierających funkcjonalność Serwisu.

Dane Osobowe będą przekazywane do krajów, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku jej braku bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Zabiegamy również o to, żeby podmioty współpracujące z nami także deklarowały odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych. Możesz otrzymać kopię zabezpieczeń swoich Danych Osobowych przekazywanych do tych państw, wystarczy że skontaktujesz się z nami wykorzystując dane kontaktowe wskazane powyżej.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługuje Ci w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia Danych Osobowych, które nam dostarczyłeś i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przez nas przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej nam zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych naszych interesów lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów).

 

Środki techniczne i Twoje obowiązki

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Ciebie płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą̨ następować́ za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

Podjęte przez nas działania mogą̨ okazać się jednak niewystarczające, jeżeli  sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności,  musisz zachować́ w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać́ ich osobom trzecim. Prosimy pamiętaj, że nie będziemy zwracać się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego Konta osobom nieuprawnionym prosimy byś zawsze wylogował się  po zakończeniu korzystania z Serwisu.

 

Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Wykorzystujemy je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia naszych praw, próby włamania lub innego działania na naszą szkodę.

  

Informacja handlowa

Posiadamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość (np. wiadomość e-mail).

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub podmioty, które z nami współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Twoja zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, w tym ankietę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i poprzez sms może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto -> Ustawienia konta.

Wszelkie treści reklamowe oraz ankiety związane z naszą działalnością i podmiotów współpracujących z nami mogą być przesyłane Tobie drogą elektroniczną wyłącznie za Twoją zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800).

 

Nasz marketing i marketing podmiotów z nami współpracujących

O ile wyraziłeś na to zgodę̨, podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych naszych Produktów oraz marketing podmiotów z nami współpracujących, których produkty i usługi są zbliżone do tych oferowanych przez nas oraz w celach uzyskania Twojej opinii o poziomie naszej obsługi Klienta. Twoja zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie. Zgoda może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto -> Ustawienia konta. 

O ile wyraziłeś na to zgodę, podany przez Ciebie numer telefonu będzie wykorzystywany w celach marketingowych naszych Produktów oraz podmiotów z nami współpracujących, których produkty i usługi są zbliżone do tych oferowanych przez nas oraz w celach uzyskania Twojej opinii o poziomie naszej obsługi Klienta. Twoja zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie. Zgoda może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto -> Ustawienia konta.

Możemy prowadzić marketing naszych Produktów i usług oraz podmiotów z nami współpracujących, których produkty i usługi są zbliżone do tych oferowanych przez nas także drogą tradycyjną, poprzez wysyłkę materiałów reklamowych dołączanych do przesyłek i korespondencji listowej.

O ile wyraziłeś na to zgodę, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w celu marketingu naszych Produktów lub produktów i usług podmiotów z nami współpracujących, których produkty i usługi mogą różnić się od tych oferowanych przez nas oraz w celach uzyskania Twojej opinii o poziomie naszej obsługi Klienta. Twoja zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie. Zgoda może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto -> Ustawienia konta.

 

Badania społeczne i marketingowe

Możemy przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je w Serwisie. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić Tobie bezpieczeństwo i anonimowość. 

 

Odnośniki do innych stron internetowych

W ramach Serwisu mogą̨ pojawiać́ się okresowo odesłania do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od  Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą̨ posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy byś się zapoznał. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady postepowania z Danymi Osobowymi w ramach tych stron.

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej chwili masz możliwość bezpośredniego kontaktu z nami oraz naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki oraz warunków korzystania z Serwisu prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta poprzez formularz dostępny na stronie https://www.limango.pl/info/formularz-kontaktowy lub telefonicznie pod numerem 71 721 77 77.

 

Czy niniejsza Polityka może zostać zmieniona?

Zastrzegamy sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub Twoje prawa i obowiązki;
 • rozwój oraz zmiana funkcjonalności Serwisu lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Każdorazowo umieścimy w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 11.05.2021 r.

 

Zobacz także:  Polityka cookie Ochrona danych osobowych