Poznaj szczegóły   Polityki prywatności obowiązującej do 08.03.2022 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE SERWISU LIMANGO.PL

 

 1. Z jakim dokumentem masz do czynienia?
 2. Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?
 3. Jak dbamy o Twoje Dane Osobowe?
 4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?
 5. Jakie Dane Osobowe zbieramy?
 6. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich Danych Osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?
 7. Jakie Dane Osobowe zbieramy w sposób automatyczny podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu?
 8. Czy Twoje Dane Osobowe podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?
 9. Jakie pliki cookie są przez nas używane?
 10. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki cookie?
 11. Powiadomienia w ramach przeglądarki
 12. Pliki cookie jako dane osobowe
 13. Profilowanie
 14. Retargeting
 15. Usuwanie / blokowanie plików cookie
 16. Komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe?
 17. Czy Twoje Dane Osobowe są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?
 18. Jakie prawa Ci przysługują?
 19. Środki techniczne i Twoje obowiązki
 20. Kwestie techniczne
 21. Komunikacja marketingowa nasza oraz Partnerów
 22. Badania społeczne i marketingowe
 23. Odnośniki do innych stron internetowych
 24. Czy niniejsza Polityka może zostać zmieniona?
 25. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

 

 1.  Z jakim dokumentem masz do czynienia?

Niniejsza polityka prywatności i cookie Serwisu limango.pl (zwana dalej: „Polityką”) ma zastosowanie wobec wszystkich Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem www.limango.pl, na jej podstronach oraz w aplikacji mobilnej limango. Polityka ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków, nie jest też umową ani regulaminem. Niniejszą Politykę stosuje się odpowiednio także wobec innych osób odwiedzających Serwis w zakresie, w jakim przetwarzane są ich Dane Osobowe, niezależnie czy posiadają Konto (zwane dalej: „Osobą Odwiedzającą”).

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego limango.pl dostępnym w ramach tego Serwisu.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Ciebie zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa.

W końcowej części niniejszego dokumentu znajduje się także odesłanie do Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Grupie Limango w związku z kontaktem i relacjami biznesowymi. Jest to informacja przeznaczona dla naszych kontrahentów, nie dotyczy korzystania z Serwisu.

 

 1.  Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu (w tym z wykorzystaniem plików cookie lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji jest spółka Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371108, NIP: 5272642985, REGON: 142694863, nr telefonu: 71 721 77 77, adres poczty elektronicznej: pomoc@limango.pl – zwana dalej „Administratorem".

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych, w tym także co do zakresu stosowania plików cookie oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu możesz także skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Anną Lisowską, pod adresem e-mail: iod@limango.pl.

 

 1.  Jak dbamy o Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane tutaj: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas Dane Osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których  przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te  przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

 1.  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu przetwarzamy w następujących celach:

a) Zawarcie i wykonanie łączących nas umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dalej „wykonanie umów”) tj. Umowy (pkt 2.1.5. naszego Regulaminu) lub Umowy Sprzedaży (pkt 2.1.6. Regulaminu). Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w szczególności w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Twoje żądanie, m.in. umożliwienia Ci założenia Konta i składania Zamówień, wysyłki zamówionych przez Ciebie Produktów oraz otrzymywania przez Ciebie komunikacji marketingowej koniecznej do informowania Ciebie o ograniczonych czasowo lub ilościowo Produktach – przez czas trwania tych umów;

b) Wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, dalej „obowiązki prawne”), w tym:

 1. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych;
 2. rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach prawa;.

Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez czas istnienia tych obowiązków, przykładowo:

 1. przez okres, w którym mamy obowiązek wystawiania faktur oraz w którym przepisy podatkowe nakazują nam przechowywać dokumenty księgowe;
 2. przez okres, w którym możesz zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu Produktu, lub, w zakresie danych dotyczących Twoich Zamówień, przez czas obowiązywania Umowy w celu umożliwienia Ci łatwego dostępu do historii Twoich Zamówień.

Jeśli zdecydujesz się na wskazanie nam przyczyny zwrotu Produktu lub podanie szczegółów reklamacji niewynikających z przepisów, dane te będziemy przetwarzać także w celu lepszego dostosowania prezentowanych przez nas Produktów do Twoich oczekiwań – przez okres do tego niezbędny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dalej „nasz prawnie uzasadniony interes”).

Twoje Dane Osobowe będą przez nas przetwarzane także w celu wykazania, że prawidłowo wykonaliśmy ciążące na nas obowiązki prawne – przez okres, w jakim możemy ponieść konsekwencje ich niewykonania np. otrzymać karę finansową od urzędu państwowego (nasz prawnie uzasadniony interes).

c) Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów, akcji marketingowych) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań;

d) Kontakt z nami (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes lub, w zależności od treści korespondencji, podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy) – przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji (np. otrzymanej poprzez formularz kontaktowy, czy pocztę elektroniczną) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji;

e) Marketing bezpośredni (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), w tym wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych, telefonicznie, poprzez powiadomienia „push” (jeśli wyrazisz zgodę na te kanały) lub drogą pocztową, przyznawanie Kuponów i innych korzyści, dopasowywanie treści prezentowanych w Serwisie do Twoich preferencji i zainteresowań – przez okres obowiązywania Umowy lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – jeśli zostanie on wyrażony przed rozwiązaniem Umowy;

f) Organizacja akcji marketingowych – jeśli zdecydujesz się wziąć w nich udział – (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes) – przez okres niezbędny do przeprowadzenia akcji marketingowej, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.

 

 1.  Jakie Dane Osobowe zbieramy?

W ramach Serwisu oraz innych form komunikacji, np. w przypadku dokonywania Zamówień i procesu rejestracji w Serwisie, będziemy zbierać od Ciebie następujące Dane Osobowe:

 • nazwisko i imię;
 • adres zamieszkania lub/i adres dostawy;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej – w zależności od wybranej metody płatności. 

Dodatkowo, możemy poprosić Cię o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umów (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy jednak mogli przyznawać Ci dodatkowych korzyści np. kuponów urodzinowych). Podanie Danych Osobowych zbieranych przez nas nie jest wymogiem ustawowym.

W trakcie trwania umów i korzystania przez Ciebie z Serwisu, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych, przykładowo o przeglądaniu określonych treści lub Zamówieniu określonych Produktów, co jest konsekwencją korzystania przez Ciebie z naszych usług i stosowania przez nas plików cookie i narzędzi analitycznych. Dzięki tej technologii, jako Administrator danych będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji dotyczących Twojej aktywności w Serwisie w celu dostosowania do Twoich preferencji reklam naszych Produktów lub usług, oceny niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), analiz rynkowych oraz statystycznych oraz poprawy jakości informacji prezentowanych Ci w ramach przeglądarki.

 

 1.  Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich Danych Osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego Serwisu na przykład do złożenia Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy), otrzymywania newslettera (wykonanie Umowy), przyznania Ci dodatkowych korzyści np. kuponów urodzinowych lub skorzystania z naszych formularzy. 

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy Danych Osobowych wskazany jest uprzednio w ramach Serwisu (oznaczamy Dane Osobowe, których podanie jest konieczne do zawarcia danej umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Tobą lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 

 1.  Jakie Dane Osobowe zbieramy w sposób automatyczny podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu?

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania przez Ciebie z Serwisu.

Pliki cookie to małe pl