Poznaj szczegóły   Polityki prywatności obowiązującej do 16.12.2022

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE SERWISU LIMANGO.PL

 1. Z jakim dokumentem masz do czynienia?
 2. Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?
 3. Jak dbamy o Twoje Dane Osobowe?
 4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?
 5. Jakie Dane Osobowe zbieramy?
 6. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich Danych Osobowych i jakie są ewentualnekonsekwencje ich niepodania?
 7. Jakie Dane Osobowe zbieramy w sposób automatyczny podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu?
 8. Czy Twoje Dane Osobowe podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?
 9. Jakie pliki cookie są przez nas używane?
 10. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki cookie?
 11. Powiadomienia w ramach przeglądarki
 12. Pliki cookie jako dane osobowe
 13. Profilowanie
 14. Retargeting
 15. Usuwanie / blokowanie plików cookie
 16. Komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe?
 17. Czy Twoje Dane Osobowe są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?
 18. Jakie prawa Ci przysługują?
 19. Środki techniczne i Twoje obowiązki
 20. Kwestie techniczne
 21. Komunikacja marketingowa nasza oraz Partnerów
 22. Badania społeczne i marketingowe
 23. Odnośniki do innych stron internetowych
 24. Czy niniejsza Polityka może zostać zmieniona?
 25. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

 

1. Z jakim dokumentem masz do czynienia?

Niniejsza polityka prywatności i cookie Serwisu limango.pl (zwana dalej: „Polityką”) ma zastosowanie wobec wszystkich osób, które są Użytkownikami Serwisu dostępnego pod adresem www.limango.pl, na jej podstronach oraz w aplikacji mobilnej limango. Polityka ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków, nie jest też umową ani regulaminem. Niniejszą Politykę stosuje się odpowiednio także wobec innych osób odwiedzających Serwis w zakresie, w jakim przetwarzane są ich Dane Osobowe, niezależnie czy posiadają Konto (zwane dalej: „Osobą Odwiedzającą”), a także wobec osób, które zawierają ze zdefiniowanym poniżej Administratorem umowy nie odwiedzając Serwisu (np. wobec osób udostępniających wybrane treści na podstawie Ogólnych Warunków Korzystania z Utworów przez Limango Polska - zwanych dalej: „Ogólne Warunki Korzystania z Utworów”), a także wobec uczestników akcji marketingowych, nawet jeśli nie odwiedzają oni Serwisu.

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego limango.pldostępnym w ramach tego Serwisu.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Ciebie zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa.

W końcowej części niniejszego dokumentu znajduje się także odesłanie do Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Grupie Limango w związku z kontaktem i relacjami biznesowymi. Jest to informacja przeznaczona dla naszych kontrahentów, nie dotyczy korzystania z Serwisu.

 

2. Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu (w tym z wykorzystaniem plików cookie lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji jest spółka Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371108, NIP: 5272642985, REGON: 142694863, nr telefonu: 71 721 77 77, adres poczty elektronicznej: pomoc@limango.pl – zwana dalej „Administratorem".

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych, w tym także co do zakresu stosowania plików cookie oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu możesz także skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Anną Lisowską, pod adresem e-mail: iod@limango.pl.

 

3. Jak dbamy o Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane tutaj: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas Dane Osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu oraz za pomocą innych kanałów komunikacji przetwarzamy w następujących celach:

a) Zawarcie i wykonanie łączących nas umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dalej „wykonanie umów”) tj. Umowy (pkt 2.1.5. naszego Regulaminu) lub Umowy Sprzedaży (pkt 2.1.6. Regulaminu) lub innych umów takich jak umowy licencyjne zawierane na podstawie Ogólnych Warunków Korzystania z Utworów. Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w szczególności w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Twoje żądanie, m.in. umożliwienia Ci założenia Konta i składania Zamówień, wysyłki zamówionych przez Ciebie Produktów oraz otrzymywania przez Ciebie komunikacji marketingowej koniecznej do informowania Ciebie o ograniczonych czasowo lub ilościowo Produktach lub do korzystania z przedmiotów praw wyłącznych takich jak utwory, których dotyczą umowy licencyjne – przez czas trwania tych umów;

b) Wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, dalej „obowiązki prawne”), w tym:

 • wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych;
 • rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach prawa;
 • wykonywanie ustawowych obowiązków w zakresie korzystania z przedmiotów praw wyłącznych, takich jak utwory, w tym wykonywania autorskich praw osobistych twórców takich przedmiotów praw wyłącznych z umów licencyjnych, w tym z Ogólnych Warunków Korzystania z Utworów.

Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez czas istnienia tych obowiązków, przykładowo:

 1. przez okres, w którym mamy obowiązek wystawiania faktur oraz w którym przepisy podatkowe nakazują nam przechowywać dokumenty księgowe;
 2. przez okres, w którym możesz zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu Produktu, lub, w zakresie danych dotyczących Twoich Zamówień, przez czas obowiązywania Umowy w celu umożliwienia Ci łatwego dostępu do historii Twoich Zamówień;
 3. przez okres obowiązywania ustawowych obowiązków w zakresie wykonywania autorskich praw osobistych twórców z umów licencyjnych, w tym z Ogólnych Warunków Korzystania z Utworów.

Jeśli zdecydujesz się na wskazanie nam przyczyny zwrotu Produktu lub podanie szczegółów reklamacji niewynikających z przepisów, dane te będziemy przetwarzać także w celu lepszego dostosowania prezentowanych przez nas Produktów do Twoich oczekiwań – przez okres do tego niezbędny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dalej „nasz prawnie uzasadniony interes”).

Twoje Dane Osobowe będą przez nas przetwarzane także w celu wykazania, że prawidłowo wykonaliśmy ciążące na nas obowiązki prawne – przez okres, w jakim możemy ponieść konsekwencje ich niewykonania np. otrzymać karę finansową od urzędu państwowego (nasz prawnie uzasadniony interes).

c) Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów, akcji marketingowych) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań;

d) Kontakt z nami (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes lub, w zależności od treści korespondencji, podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy) – przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji (np. otrzymanej poprzez formularz kontaktowy, czy pocztę elektroniczną) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji;

e) Marketing bezpośredni (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), w tym wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych i badanie Twojej opinii i satysfakcji korzystania z Serwisu i nabywanych w jego ramach Produktów, elektronicznie, telefonicznie, poprzez powiadomienia „push” (jeśli wyrazisz zgodę na te kanały) lub drogą pocztową, przyznawanie Kuponów i innych korzyści, dopasowywanie treści prezentowanych w Serwisie do Twoich preferencji i zainteresowań – przez okres obowiązywania Umowy lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – jeśli zostanie on wyrażony przed rozwiązaniem Umowy;

f) Organizacja akcji marketingowych – jeśli zdecydujesz się wziąć w nich udział – (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes) – przez okres niezbędny do przeprowadzenia akcji marketingowej, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.

 

5. Jakie Dane Osobowe zbieramy?

W ramach Serwisu oraz innych form komunikacji, np. w przypadku dokonywania Zamówień i procesu rejestracji w Serwisie, będziemy zbierać od Ciebie następujące Dane Osobowe:

 • nazwisko i imię;
 • adres zamieszkania lub/i adres dostawy;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej – w zależności od wybranej metody płatności. 

Dodatkowo, możemy poprosić Cię o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umów (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy jednak mogli przyznawać Ci dodatkowych korzyści np. kuponów urodzinowych). Podanie Danych Osobowych zbieranych przez nas nie jest wymogiem ustawowym.

W ramach akcji marketingowych lub w przypadku gdy uzyskamy upoważnienie do korzystania z przedmiotów praw wyłącznych, takich jak utwory, na podstawie umów licencyjnych, w tym Ogólnych Warunków Korzystania z Utworów możemy ponadto przetwarzać takie dane osobowe jak wizerunek lub pseudonim.

W trakcie trwania umów i korzystania przez Ciebie z Serwisu, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych, przykładowo o przeglądaniu określonych treści lub Zamówieniu określonych Produktów, co jest konsekwencją korzystania przez Ciebie z naszych usług i stosowania przez nas plików cookie i narzędzi analitycznych. Dzięki tej technologii, jako Administrator danych będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji dotyczących Twojej aktywności w Serwisie w celu dostosowania do Twoich preferencji reklam naszych Produktów lub usług, oceny niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), analiz rynkowych oraz statystycznych oraz poprawy jakości informacji prezentowanych Ci w ramach przeglądarki.

Najczęściej, przetwarzamy dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Ciebie, możemy jednak otrzymać Twoje dane osobowe od osoby, która skorzystała z Serwisu i przykładowo dokonała zamówienia na Twoją rzecz. W takiej sytuacji Administrator pozyskuje następujące kategorie danych osobowych:

 • nazwisko i imię;
 • adres zamieszkania lub/i adres dostawy;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej – w zależności od wybranej metody płatności. 

Natomiast w przypadku organizowania akcji marketingowych lub w przypadku gdy uzyskamy upoważnienie do korzystania z dotyczących Ciebie przedmiotów praw wyłącznych, takich jak utwory, na podstawie umów licencyjnych, w tym Ogólnych Warunków Korzystania z Utworów – Twoje dane osobowe możemy otrzymać od osoby dysponującej Twoją zgodą, albo od Twojego przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku, możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak wizerunek lub pseudonim.

 

6. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich Danych Osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego Serwisu na przykład do złożenia Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy), otrzymywania newslettera (wykonanie Umowy), przyznania Ci dodatkowych korzyści np. kuponów urodzinowych, skorzystania z naszych formularzy lub do udziału w akcjach marketingowych.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy Danych Osobowych wskazany jest uprzednio w ramach Serwisu (oznaczamy Dane Osobowe, których podanie jest konieczne do zawarcia danej umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Tobą lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 

7. Jakie Dane Osobowe zbieramy w sposób automatyczny podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu?

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania przez Ciebie z Serwisu.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez nas i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. Pliki cookie wykorzystywane są̨ przez nas w celu obsługi Serwisu i zapewnienia możliwości udostepnienia Ci interesujących informacji oraz podczas składania Zamówienia, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Ciebie Zamówień. Pozwala nam to lepiej dopasować nasz Serwis do Twoich potrzeb i prezentować Ci te treści, które mają szansę Cię zainteresować. Dzięki temu możemy m.in.: powiadamiać Cię o planowanej prezentacji marek, które lubisz, przesyłać Ci informacje o konkursach, w których możesz zdobyć atrakcyjne nagrody, oferować Ci ekskluzywny wcześniejszy dostęp do niektórych Produktów, wybierać dla Ciebie z naszej szerokiej prezentacji te Produkty, które naprawdę Ci się spodobają.

Pliki cookie wykorzystywane przez nas mogą̨ mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookie są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia Ci korzystanie z Serwisu. W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie plików cookie lub usunąć stałe pliki cookie, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz.

Obok plików cookie możemy również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą̨ obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do Serwisu.

Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Tobą mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również̇ informacje zawarte w plikach cookie, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą̨ archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników. Dane te nie będą̨ łączone z przekazanymi przez Ciebie Danymi Osobowymi.

 

8. Czy Twoje Dane Osobowe podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?

Analiza Twoich zachowań pomaga nam lepiej zrozumieć Twoje zwyczaje i oczekiwania oraz dostosować nasz Serwis do Twoich potrzeb. W celu zapewnienia Ci dostępu do spersonalizowanych prezentacji Produktów, rabatów i innych korzyści, dostosowanych do Twoich preferencji, będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Twoich danych oraz zachowań i na tej podstawie podejmować zautomatyzowane decyzje (np. o przesłaniu Ci określonych informacji o prezentowanych Produktach). Konsekwencją podejmowania takich decyzji będzie dla Ciebie dostęp do spersonalizowanych prezentacji Produktów oraz otrzymywanie indywidualnych Kuponów lub innych korzyści. Dzięki korzystaniu przez nas z zaawansowanych technologii, akcje marketingowe oraz informacje o nich często będą opracowywane i wysyłane do Ciebie przez nasz system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu będą najbardziej aktualne, a Ty będziesz mieć możliwość szybko zapoznać się z ich treścią. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest łącząca nas umowa o świadczenie usług (korzystanie z Serwisu) oraz nasz uzasadniony interes.

W ramach Serwisu, tworzymy profile Użytkowników – analizujemy i prognozujemy Twoje osobiste preferencje oraz aktywność w Serwisie – co pozwala na skorzystanie przez Ciebie z dedykowanych profitów, w szczególności dodatkowych Kuponów. Tworzenie profili Użytkowników jest niezbędne w tym celu – bez opracowania profilu Użytkownika, nie bylibyśmy w stanie poznać Twoich potrzeb i upodobań oraz stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do przyznania Ci dodatkowych Kuponów, w szczególności opartych na Twojej aktywności w Serwisie, a Ty nie mógłbyś w pełni korzystać z profitów oferowanych w ramach Umowy.

 

9. Jakie pliki cookie są przez nas używane?

Pliki cookie wykorzystywane w ramach Serwisu nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Ciebie, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie).

Pliki cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

a) „wymagane” – te pliki cookie są niezbędne do działania Serwisu i umożliwiają np. korzystanie z funkcji związanych z bezpieczeństwem. Dzięki nim możemy rozpoznać czy chcesz pozostać zalogowanym oraz szybciej udostępnić Tobie Serwis przy następnej wizycie. Nie można wyłączyć tych plików cookie, bo są niezbędne dla funkcjonowania Serwisu;

b) „funkcjonalne i statystyczne” – w celu ulepszenia naszego Serwisu zbieramy anonimowe dane do statystyk i analiz. Za pomocą tych plików cookie możemy określić i zoptymalizować liczbę Osób Odwiedzających nasz Serwis oraz wpływ pewnych treści na niego. Umożliwiają one także personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka, regionu lub rozdzielczości ekranu. Możesz zdecydować czy te pliki cookie mają być instalowane na urządzeniu końcowym, a także możesz uzyskać informację o podmiotach, których pliki cookie są instalowane i możesz zarządzać poszczególnymi zgodami;

c) „personalizowane” – te pliki cookie są używane do wyświetlania spersonalizowanych treści w zależności od Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy prezentować Tobie odpowiednie Produkty. Możesz zdecydować czy te pliki cookie mają być instalowane na urządzeniu końcowym, a także możesz uzyskać informację o podmiotach, których pliki cookie są instalowane i możesz zarządzać poszczególnymi zgodami.

Serwis wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics, stosujący system plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Serwis, znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics. Informacje zebrane przez Serwis służą ocenie korzystania z Serwisu przez Ciebie i poprawie jakości funkcjonowania Serwisu.

Ze względu na pochodzenie plików cookie, pliki cookie dzielimy na:

a) „własne” – ustawiane przez Administratora; albo

b) „podmiotówtrzecich” (naszych partnerów) – ustawione przez zewnętrznych dostawców.

Bardziej szczegółowe informacje w zakresie stosowanych plików cookie wskazane zostały w Ustawieniach Cookie, dostępnych tutaj, a także w ramach tabeli poniżej:

Nazwa pliku cookieDostawcaRodzaj pliku cookieOkres funkcjonowaniaPolityka prywatności
Usercentrics Consent Management PlatformPodmiot trzeci - UsercentricsWymagane3 latahttps://www.osano.com/legal/privacy
Limango internal tracking 1WłasnyWymaganeDane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzaniapkt 10 Polityki Prywatności
360e-comPodmiot trzeci - 360e-com sp. Z o.oPersonalizacjaDane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania

https://euvic360e-com.pl/polityka-prywat

nosci.pdf

AgoraPodmiot trzeci - Agora SAPersonalizacja2 lata, 2 miesiącehttps://www.agora.pl/polityka-prywatnosci
ConvertiserPodmiot trzeci - CONVERTISER SP Z O OPersonalizacja12 miesięcy

https://convertiser.com/pl/polityka_prywat

nosci/

EmarsysPodmiot trzeci - Emarsys eMarketing Systems GmbhPersonalizacjaDane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzaniahttps://emarsys.com/privacy-policy/
Facebook PixelPodmiot trzeci - Facebook Ireland LimitedPersonalizacja2 latahttps://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
Google AdsPodmiot trzeci - Google Ireland LimitedPersonalizacja18 miesięcy

ttps://policies.google.com/privacy?hl=pl&

gl=pl

Google AnalyticsPodmiot trzeci - Google Ireland LimitedFunkcjonalność i statystykaDane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

&gl=pl

Hotjar LimitedPodmiot trzeci - Hotjar LimitedFunkcjonalność i statystyka365 dni

https://www.hotjar.com/legal/policies/pri

vacy/

InisPodmiot trzeci - Amazon Web Services EMEA SARLPersonalizacja1 rokhttps://www.inis.pl/polityka-prywatnosci
Limango internal tracking 2WłasnyFunkcjonalność i statystykaDane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzaniapkt 10 Polityki Prywatności
PinterestPodmiot trzeci - Pinterest Inc.PersonalizacjaDane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania

https://policy.pinterest.com/pl/privacy

-policy

PushPushGoPodmiot trzeci - PushPushGo LLPPersonalizacjaDane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania

https://pushpushgo.com/pl/pages/polityka-

prywatnosci/

RTB HousePodmiot trzeci – RTB House SAPersonalizacja1 rok

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/

services-privacy-policy-pl/

TaboolaPodmiot trzeci -
Taboola Europe Limited
Personalizacja1 rok

https://www.taboola.com/policies/privacy-

policy?_gl=1%2Atpasfx%2A_ga%2

ANzY4MTA3NTA5LjE2NjAxMjQyMzM.%

2A_ga_ERHENNM7DM%2AMTY2MDEyNDIzM

y4xLjEuMTY2MDEyNDMyOC4zNw..

TradeDoublerPodmiot trzeci – TradeDoubler ABPersonalizacja6 tygodni

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy

-policy/

PlaylinkPodmiot trzeci - Playlink Sp. z o.oPersonalizacjaDane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania. W niektórych przypadkach maksymalnie do końca sesji lub 365 dnihttps://playlink360.pl/privacy-policy/

 

10. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki cookie?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookie, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz realizację jego podstawowych funkcji, jest możliwe wyłącznie na podstawie wyrażenia przez Ciebie zgody. Wybór zakresu stosowania technologii plików cookie oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody jest możliwe podczas pierwszej wizyty w Serwisie z poziomu belki plików cookie, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Możesz w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookie w Ustawieniach Cookie w Serwisie dostępnych na samym dole naszej strony.

W każdej chwili możesz zmienić zakres stosowania technologii plików cookie i wycofać wcześniej  wyrażoną zgodę, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, prezentacji Produktów lub akcji marketingowych dostosowanych do Twoich preferencji – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

11. Powiadomienia w ramach przeglądarki

Jeżeli korzystasz z przeglądarki internetowej Google Chrome, Firefox lub Safari, Serwis umożliwia otrzymywanie w ramach tych przeglądarek, na Twoim komputerze lub telefonie, za jej zgodą, powiadomień o nowościach i ważnych wydarzeniach w Serwisie. Powiadomienia mogą zawierać informacje o kończących się Twoich rezerwacjach, Kuponach, dodatkowych rabatach, konkursach i akcjach marketingowych. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć powiadomienia za pomocą funkcji powiadomień przeglądarki (poprzez ikonkę powiadomienia albo w ustawieniach przeglądarki).

 

12. Pliki cookie jako dane osobowe

Gdy korzystasz z naszego Serwisu masz możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookie, a także wyrażenia zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od wyrażonej zgody przez Ciebie na instalację plików cookie, stosujemy pliki cookie umożliwiające identyfikację Twojej przeglądarki lub Twojego urządzenia – pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na Twoją identyfikację). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W związku z naszą polityką, dane te są zaszyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Administratorem w ten sposób uzyskanych danych osobowych jesteśmy my. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, jako administratora danych, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez nasz Serwis poprzez ich dostosowanie do Twoich preferencji oraz marketing – w tym bezpośredni – naszych Produktów i usług. Niektóre dane osobowe przetwarzane w ramach plików cookie mogą być także przetwarzane w celu wykonania umowy – w zakresie, w jakim są niezbędne by korzystać z funkcjonalności dostarczanych w ramach umowy. Ponadto, w niektórych przypadkach, w szczególności, jeśli wymaga tego dany dostawca plików cookie, podstawą przetwarzania danych osobowych może być także Twoja zgoda.

Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookie, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookie i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej podczas pierwszej wizyty w Serwisie (tzw. belka plików cookie).

W zależności od wybranych przez Ciebie preferencji i wyrażonych zgód co do instalacji poszczególnych plików cookie, a także w związku z tym, że mogą być także instalowane pliki cookie podmiotów współpracujących z nami, zachęcamy Cię także do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami cookie tych podmiotów do których odnośniki znajdują się na liście podmiotów współpracujących z nami w ramach funkcji zarządzania dla poszczególnych plików cookie.

 

13. Profilowanie

W zależności od wybranych przez Ciebie preferencji i wyrażonych zgód co do instalacji poszczególnych plików cookie, za pomocą technologii plików cookie i Google Analytics stosowanej na naszym Serwisie możliwe jest zapoznawanie się z Twoimi preferencjami – np. poprzez analizę tego, jak często odwiedzasz nasz Serwis, czy jakie Produkty najczęściej oglądasz. Analiza zachowań w Serwisie pomaga nam lepiej zrozumieć Twoje zwyczaje i oc