W celu zapewnienia najwyższej jakości usług strona internetowa korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka). Sprawdź warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce cookies.

×

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

 

Niniejsza Polityka prywatności Serwisu internetowego limango.pl (dalej również: „Polityka”)
ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego limango.pl jest spółka Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Antoniego 2-4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000371108, NIP: 5272642985, REGON: 142694863, nr telefonu 71 721 77 77, adres poczty elektronicznej: pomoc@limango.pl, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł - zwana dalej „Administratorem".

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (dalej również: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy
o ochronie danych osobowych (dalej również: „Dane Osobowe”).

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis oraz wszelkie jego strony rejestracyjne, prowadzone przez Administratora, czy też u zewnętrznych partnerów. Administrator, zgodnie
z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) Danych Osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem 101065.

Administrator dokłada wszelkich starań́ w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności
i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów
w ramach Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Jaki jest cel zbierania Danych Osobowych?

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu.

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora między innymi w celu świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania usług oferowanych w Serwisie, a także realizacji umów zawartych
za pośrednictwem Serwisu, wysyłania ankiet, organizacji konkursów, badań dotyczących korzystania
z usług przez Użytkowników, wysyłania aktualizacji dotyczących usług oraz wysyłania informacji reklamowych i promocyjnych na temat produktów i usług oferowanych przez Administratora lub produktów i usług niebędących produktami i usługami Administratora, zarówno drogą elektroniczną,
jak i pocztową.

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

Jakie dane zbiera Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Administratora i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są̨ przez Administratora w celu obsługi Serwisu i zapewnienia możliwości udostepnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą̨ mieć́ charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą̨ do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie
z Serwisu. W każdym wypadku mogą̨ Państwo zablokować́ instalowanie plików cookies lub usunąć́ stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać́ z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować́ się̨ z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Administrator może również̇ gromadzić́ dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą̨ obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu.

Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą̨ zawierać́ tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają̨ na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również̇ informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą̨ archiwizowane
i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą̨ łączone z przekazanymi przez Państwa Danymi Osobowymi.

Serwis wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics, stosujący system plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Sklep Internetowy, znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics. Informacje zebrane przez Serwis służą ocenie korzystania z Serwisu przez Użytkownika
i poprawie jakości funkcjonowania Serwisu.

Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies dostępnej w Serwisie.

Jakie dane zbiera Administrator podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Administrator będzie od Państwa zbierał następujące Dane Osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie:

  • nazwisko i imię̨,

  • adres zamieszkania lub/i adres dostawy,

  • adres poczty elektronicznej,

  • numer telefonu.

Podanie powyższych Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji
i zakupu w ramach Serwisu.

Podanie powyższych Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać́ tych Danych Osobowych, jeżeli nie chcą̨ Państwo korzystać́ ze wskazanych powyżej możliwości.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego Konta w Serwisie lub z adresu: pomoc@limango.pl, numeru telefonu (71)7217777.

Marketing Administratora

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę̨ (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Administratora. Państwa zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie. Zgoda może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian
w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto > Ustawienia konta.

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę, podany przez Państwa numer telefonu będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Administratora. Państwa zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie. Zgoda może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto > Ustawienia konta.

Administrator może prowadzić marketing własnych produktów i usług także drogą tradycyjną, poprzez wysyłkę materiałów reklamowych dołączanych do przesyłek i korespondencji listowej.

Marketing partnerów Administratora

O ile wyraziliście Państwo zgodę̨ na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych dotyczących ofert partnerów Administratora oraz wyraziliście zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celu marketingu produktów lub usług partnerów Administratora. Państwa zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie. Zgoda może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto > Ustawienia konta.

O ile wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki materiałów reklamowych partnerów Administratora dołączanych do przesyłek, takie materiały mogą być wysyłane.

Udostepnienie informacji

W celu realizacji Umowy Sprzedaży Administrator może udostępniać́ zebrane od Państwa Dane Osobowe do następujących podmiotów: Dotpay S.A., InPost sp. z .o.o., BRE Bank S.A., DPD Polska Sp. z o.o., Internel (Polska) Sp. z o.o., Rhenus Logistics S.A, Trusted Shops GmbH. W takich przypadkach ilość przekazywanych Danych Osobowych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Użytkowników:

  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w ramach Serwisu ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatów, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w ramach Serwisu ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym www.limango.pl.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą̨ zostać́ udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają̨ tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań́, aby zabezpieczyć́ Państwa Dane Osobowe
i ochronić́ je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń́ i Serwisu w celu ochrony Państwa Danych Osobowych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,
w przypadku wyboru takiej opcji, będą̨ następować́ za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

Podjęte przez nas działania mogą̨ okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają̨ Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności, muszą Państwo zachować́ w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać́ ich osobom trzecim. Proszę̨ pamiętać́, że Administrator nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa Konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować́ po zakończeniu korzystania z Serwisu.

Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.

Informacja handlowa

Zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto > Ustawienia konta.

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora mogą być przesyłane Użytkownikom drogą elektroniczną wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Usunięcie Konta

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, za pomocą formularza kontaktowego do Działu Obsługi Klienta dostępnego w Serwisie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta.

Badania społeczne i marketingowe

Administrator może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu różne badania społeczne
i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami
w sposób zbiorczy publikować je na Serwisie. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich
i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić Użytkownikom Serwisu bezpieczeństwo i anonimowość.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać́ z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość́ podglądu i edycji Państwa Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: pomoc@limango.pl.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat Danych Osobowych, jak również̇ prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia Danych Osobowych,
a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych. Macie Państwo również̇ możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: pomoc@limango.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Serwisu mogą̨ pojawiać́ się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają̨ niezależnie od Serwisu i nie są̨ w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą̨ posiadać́ własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać́ się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postepowania z Danymi Osobowych w ramach tych stron.

Kontakt z nami

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki prywatności oraz warunków korzystania z Serwisu limango.pl prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta poprzez formularz dostępny
na stronie https://www.limango.pl/account/status/.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą̨ być́ przez Państwa zadane pod adresem: administrator@limango.pl (Administrator Bezpieczeństwa Informacji).

Postanowienia końcowe

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisu internetowego limango.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in.
z następujących ważnych powodów:

  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta;

  • rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejsze Polityce i rozpoczynające się wielką literą
(np. Serwis, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie limango.pl dostępnym na stronach Serwisu internetowego limango.pl.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 27.09.2016.