Ogólne Warunki określają w jaki sposób możemy używać zdjęć oznaczonych przez Ciebie jednym z hashtagów Limango.

 

Jeśli go zaakceptujesz, pozwolisz nam na wykorzystywanie Twoich zdjęć na przykład na naszej stronie internetowej, promujących nas stronach w portalach społecznościowych, oraz w materiałach reklamowych.

 

Ogólne Warunki zawierają także instrukcje jak działać, jeśli chciałbyś abyśmy w przyszłości nie wykorzystywali już Twoich zdjęć.

 

Pamiętaj, abyśmy mogli wykorzystać Twoje zdjęcie, odpisz #sharelimango na nasz komentarz, w którym poprosimy Cię o zgodę na akceptację poniższych Ogólnych Warunków. Oprócz Ogólnych Warunków, możemy także wprowadzać dodatkowe warunki i akcje promocyjne. Jeśli takie dodatkowe warunki lub warunki akcji promocyjnych nie stanowią inaczej, korzystanie z Twoich zdjęć regulują takie dokumenty łącznie – tak aby zawsze mieć pewność jak możemy wykorzystać Twoje zdjęcia, a jednocześnie umożliwić Ci uzyskanie korzyści z udostępnienia nam zdjęć.

 

 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z UTWORÓW PRZEZ LIMANGO

(dalej:Ogólne Warunki”)

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki określają zasady korzystania przez Limango Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371108, NIP: 5272642985, REGON: 142694863, kapitał zakładowy: 400 000,00 PLN, nr telefonu: 71 721 77 77, adres poczty elektronicznej: pomoc@limango.pl(dalej: „Licencjobiorca” lub „Limango Polska”) Utworów rozpowszechnianych przez Licencjodawców za pomocą portali społecznościowych, w szczególności Instagram, Facebook, Pinterest, oraz stron internetowych Limango Polska, na podstawie udzielonych przez Licencjodawców Licencji do korzystania z Utworów.
 2. Licencjodawcą może być osoba fizyczna, która zaakceptuje niniejsze Ogólne Warunki.

 

§2

UDZIELENIE LICENCJI

 1. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków utworami są zdjęcia, recenzje oraz inne materiały udostępnione przez Licencjodawcę i oznaczone na portalach społecznościowych – w szczególności Instagram, Facebook lub Pinterest, lub (dalej jako: „Utwory”).
 2. Oznaczenie przez Licencjodawcę udostępnianych przez niego za pośrednictwem serwisów Instagram, Facebook, Pinterest, lub stron internetowych Limango Polska Utworów za pomocą co najmniej jednego z wyrażeń wskazanych na Liście Hashtagów stanowi propozycję udzielenia Limango Polska Licencji (zdefiniowanej niżej) na warunkach i w zakresie określonym w Ogólnych Warunkach. Propozycja udzielenia Licencji złożona przez Licencjodawcę w sposób opisany w niniejszych Ogólnych Warunkach nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Udzielenie przez Licencjodawcę upoważnienia do korzystania przez Limango Polska z Utworów oraz wizerunków wykorzystanych w Utworach (dalej jako: „Licencja”) następuje poprzez akceptację Ogólnych Warunków.
 4. Akceptacja Ogólnych Warunków następuje poprzez:
  1. przesłanie przez Licencjodawcę wiadomości o treści #sharelimangow odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Licencjobiorcę za pośrednictwem konta "limango_polska" w serwisie dostępnym pod adresem https://www.instagram.com (dalej również: „Instagram”); lub
  2. przesłanie przez Licencjodawcę wiadomości o treści #sharelimangow odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Licencjobiorcę za pośrednictwem konta "limangopolska" w serwisie dostępnym pod adresem https://www.facebook.com (dalej również: „Facebook”);
  3. przesłanie przez Licencjodawcę wiadomości o treści #sharelimangow odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Licencjobiorcę za pośrednictwem konta "limangopoland" w serwisie dostępnym pod adresem https://pl.pinterest.com (dalej również: „Pinterest”).
  4. przesłanie przez Licencjodawcę wiadomości o treści #sharelimango.

 

§3

PRAWO DO WIZERUNKU

 1. Licencjodawca udzielając Licencji oświadcza, że:
  1. wyraża zgodę na rozpowszechnienie i korzystanie przez Limango Polska oraz podmioty upoważnione przez Limango Polska ze swojego wizerunku udostępnionego w ramach Utworów, przez czas trwania Licencji, na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 4 poniżej;
  2. Utwory nie będą zawierały wizerunków osób trzecich, a korzystanie z Utworów nie narusza praw Licencjodawcy ani osób trzecich ani praw dalszych osób trzecich, w szczególności praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych tych osób ani osób trzecich.
 2. Licencjodawca zobowiązuje się, że powyższe zgody nie zostaną odwołane w całości ani w części przez okres trwania Licencji.

 

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Licencjodawca udzielając Licencji oświadcza, że:
  1. przysługują mu prawa autorskie do Utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), jak i do poszczególnych ich elementów stanowiących odrębne Utwory, w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Licencjodawcę, w tym w szczególności udzielenia Licencji;
  2. Utwory nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności nie zawierają treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne);
  3. przysługujące Licencjodawcy prawa majątkowe do Utworów nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich, a w przypadku takiego zastawu lub obciążenia – Licencjodawca zobowiązuje się niezwłocznie o takich okolicznościach poinformować Licencjobiorcę.
 2. Z chwilą akceptacji Regulaminu, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej Licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Utworów, na wszystkich znanych w momencie udzielenia licencji polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na polach eksploatacji i w zakresie określonym w lit a. - f. poniżej, a także w zakresie w jakim jest to niezbędne do możliwości opublikowania Utworów w celach marketingowych lub promocyjno-reklamowych w sieciach komputerowych, w tym Internet i Intranet, w tym w szczególności na stronach internetowych Limango Polska, w ramach serwisów społecznościowych (np.: Facebook, Instagram, Pinterest) i na innych stronach internetowych – w tym stronach internetowych podmiotów upoważnionych przez Limango Polska do korzystania z Utworów. W szczególności Licencjobiorca będzie uprawniony do korzystania z Utworów (razem lub każdego z osobna) dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronach internetowych Limango Polska, w ramach serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Pinterest), na innych stronach internetowych podmiotów upoważnionych przez Limango Polska do korzystania z Utworów, oraz w ramach prasy, w tym w szczególności w reklamie prasowej lub materiałach dla dziennikarzy;
  4. wykorzystywanie Utworów (razem lub każdego z osobna) do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Limango Polska, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie (w tym w szczególności na stronach internetowych Limango Polska oraz w ramach serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Pinterest) oraz w materiałach promocyjno-reklamowych publikowanych na innych stronach internetowych), prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklamy;
  5. wprowadzanie Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet, oraz do innych sieci, bez ograniczenia; wprowadzanie Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
  6. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Utworów (razem lub każdego z osobna) na różne wersje językowe, tworzenia z wykorzystaniem Utworów i ich elementów kolaży lub mozaik składających się z wielu Utworów różnych autorów oraz rozpowszechnianie Utworów w każdym języku, na dowolnym nośniku.
 3. Korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 2 lit. a. – f. powyżej może następować razem lub osobno w stosunku do Utworów, w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z utworami i innymi elementami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, w szczególności w formie kolażu lub mozaiki składającej się z wielu Utworów różnych autorów, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.
 4. Licencjodawca w ramach udzielonej Licencji zezwala Limango Polska i podmiotom upoważnionym do tego przez Limango Polska na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Utworów. Licencjodawca akceptuje i wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Utworze prowadzących do naruszenia jego integralności, jeśli jest to niezbędne dla korzystania z Utworu w ramach wskazanych pól eksploatacji.
 5. Licencjodawca udziela zgody na wykonywanie przez Limango Polska i podmioty upoważnionym do tego przez Limango Polska praw zależnych, w tym rozporządzanie i korzystanie przez Limango Polska z utworów zależnych i zobowiązuje się do nieodwoływania tej zgody w okresie trwania Licencji, nawet jeśli w tym okresie nie dojdzie do rozpowszechnienia takiego utworu zależnego.
 6. W czasie trwania Licencji, Limango Polska wykonując obowiązek oznaczenia autorstwa wynikający z art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie oznaczać Utwory poprzez wskazanie lub nazwy użytkownika Licencjodawcy użytej podczas udzielenia Licencji do danego Utworu.
 7. Przez okres trwania Licencji, Licencjodawca zobowiązuje się wobec Limango Polska do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Utworów.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji). W szczególności Limango Polska ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień do korzystania z Utworów na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia na rzecz Licencjodawcy z tego tytułu.
 9. Licencjodawca nie jest zobowiązany do publikowania Utworów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Limango Polska nie będzie publikowało w szczególności Utworów co do, których wystąpią podejrzenia, że mogą być one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności mogą naruszać dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.
 10. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 11. Licencjodawca zobowiązuje się, że przez okres obowiązywania Licencji, prawa, o których mowa w ust. 1 lit. a-c. powyżej nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
 12. Licencjodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie w związku z udzieleniem Licencji lub korzystaniem z Utworów praw osób trzecich, w szczególności za naruszenie praw autorskich do Utworów lub prawa do wizerunku osób trzecich. Licencjodawca zobowiązuje się zwolnić Limango Polska od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub naruszeniem wizerunku osób trzecich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Limango Polska.

 

§5

WYPOWIEDZENIE LICENCJI

 1. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Licencji za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na konto "limango_polska" w serwisie Instagram, konto "limangopolska: w serwisie Facebook. W treści wiadomości Licencjodawca wskazuje zakres Utworów, w stosunku do których chce wypowiedzieć Licencję. W przypadku nie wskazania w treści wiadomości zakresu Utworów, przyjmuje się, że wypowiedzenie następuje w stosunku do wszystkich Utworów, co do których Licencjodawca udzielił Licencji. Licencjobiorca może uzależnić skuteczność wypowiedzenia Licencji od wykazania przez nadawcę, że nadawca jest Licencjodawcą w odniesieniu do danego Utworu.
 3. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę jest równoznaczne z wycofaniem przez niego zgody na korzystanie z jego wizerunku udostępnionego w ramach Utworu. Dla uniknięcia wątpliwości, wypowiedzenie Licencji nie dotyczy wykorzystywania Utworów w okresie obowiązywania Licencji (nie działa wstecz).
 4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Licencji w szczególności w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności:
  1. zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmianę sposobu wykonywania Licencji spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. zaprzestanie wykorzystywania Utworów przez Licencjobiorcę.
 5. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjobiorcę może nastąpić w szczególności poprzez usunięcie Utworu którego dotyczy Licencja ze wszelkich nośników elektronicznych należących do Licencjobiorcy.

 

§6

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Licencjodawców będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodnym z Ogóln