W celu zapewnienia najwyższej jakości usług strona internetowa korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka). Sprawdź warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce cookies.

×

Regulamin sklepu limango.pl

Regulamin do wydruku w pliku PDF

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Ciebie z naszego serwisu internetowego limango.pl - dostępnego pod domeną http://limango.pl - oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania przez Ciebie za naszym pośrednictwem zakupu towarów.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie również w przypadku korzystania z serwisu internetowego limango.pl dostępnego pod innymi domenami, np. www.limango.wp.pl.

2. Definicje

2.1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

2.1.1. „Limango Polska” – spółka Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371108, NIP: 5272642985, REGON: 142694863, nr telefonu: 71 721 77 77, adres poczty elektronicznej: pomoc@limango.pl. Opłata dla Użytkownika będącego konsumentem za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument. Używając w Regulaminie zwrotu „Limango”, mamy na myśli Limango Polska.

2.1.2. „Serwis internetowy limango.pl” - prowadzony przez Limango Polska internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną http://limango.pl/, z zastrzeżeniem punktu 1.2., w ramach którego organizujemy Kampanie Sprzedażowe, podczas których prezentujemy Produkty przeznaczone na sprzedaż. Stosując w Regulaminie oraz innych dostępnych w Serwisie dokumentach zwrot „Serwis limango.pl”, „Serwis” lub „limango.pl”, odnosimy się do Serwisu internetowego limango.pl.

2.1.3. „Produkt” – towar będący przedmiotem sprzedaży w ramach Kampanii Sprzedażowej przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Towary prezentowane w limango.pl są Towarami oryginalnymi i markowymi. Postanowienia dotyczące Produktów należy odpowiednio stosować również do Kuponu, o którym mowa w pkt. 2.1.21., chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

2.1.4. „Produkt Outletowy” – Produkt oferowany w ramach Outletu, którego liczba sztuk w danym kolorze lub rozmiarze jest ograniczona (tzw. końcówki kolekcji). Postanowienia dotyczące Produktów należy odpowiednio stosować również do Produktów Outletowych, chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

2.1.5. „Regulamin” - niniejszy dokument, określający zasady korzystania z limango.pl, w tym w szczególności Twoje prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki Limango Polska.

2.1.6. „Umowa” - umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną - zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z Limango Polska z chwilą potwierdzenia Rejestracji, zgodnie z pkt. 4.8. Regulaminu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

2.1.7. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Limango Polska na rzecz Użytkownika Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, a więc zakup przez Ciebie Produktu w Sklepie internetowym limango.pl.

2.1.8. „Dane” – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które dobrowolnie umieszczasz w limango.pl, przetwarzane przez Limango Polska za zgodą i jedynie w takim zakresie, na jaki Limango Twoją zgodę uzyska.

2.1.9. „Dane Osobowe” - zgromadzone w trakcie Rejestracji w limango.pl informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Limango Polska w zakresie niezbędnym do nawiązania oraz ukształtowania treści Umowy, jej zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

2.1.10. „Użytkownik” - osoba pełnoletnia, a także osoba niepełnoletnia, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w limango.pl zawarła z Limango Polska Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto – zwracając się w Regulaminie do „Ciebie” (w każdej formie oraz niezależnie od odniesień do płci), mamy na myśli Użytkownika, zarejestrowanego w limango.pl.

2.1.11. „Rejestracja/ Login” – adres email oraz hasło wprowadzone przez Ciebie w limango.pl na początkowym etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania z Serwisu limango.pl. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.

2.1.12. „Konto”- zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Ciebie przez Limango Polska, w którym gromadzone są Twoje Dane Osobowe oraz informacje o Twoich działaniach w ramach naszego Serwisu limango.pl. Dostęp do Konta umożliwia Tobie identyfikację w limango.pl oraz składanie ofert na zakup wybranego przez Ciebie Produktu.

2.1.13. „Klub zakupowy” – wyodrębniona część Serwisu Limango, w ramach której prezentowane są Kampanie Sprzedażowe. Z Klubu Zakupowego może skorzystać jedynie Użytkownik posiadający Konto.

2.1.14. „Outlet” – wyodrębniona część Serwisu Limango, za pośrednictwem której Klient może uzyskać informacje o Produktach Outletowych (w tym o ich dostępności) oraz zawrzeć Umowę Sprzedaży w zakresie Produktów Outletowych.

2.1.15. „Kampania Sprzedażowa” - proces, w trakcie którego Limango Polska przedstawia informacje dotyczące prezentowanych w limango.pl Produktów, które w wyniku złożenia przez Ciebie oferty, przyjętej następnie przez Limango, mogą zostać przez Ciebie nabyte.

2.1.16. „Koszyk” – narzędzie informatyczne dostępne w ramach limango.pl, umożliwiające Tobie składanie ofert na wybrane Produkty, jakie zamierzasz zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia. Zgodnie z systemem rezerwacji produktów Limango, po wyborze zaprezentowanego przez Limango Produktu następuje jego automatyczna rezerwacja na czas wskazany każdorazowo w ramach Serwisu limango.pl. W przypadku niezłożenia oferty w tym czasie, produkt jest automatycznie usuwany z Koszyka.

2.1.17. „Klient” – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (a także posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów) i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach limango.pl Produktów.

2.1.18. „Kodeks cywilny” – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

2.1.19. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.1.20. „Bon” – kwota obniżająca wysokość płatności za dokonywane przez Ciebie zakupy w limango.pl, którą możesz wykorzystać w okresie ważności Bonu - w razie dokonania jednorazowego zakupu na minimalną kwotę. Minimalne kwoty uprawniające do skorzystania z Bonu znajdziesz na stronach limango.pl.

2.1.21. „Kupon”- kupon nabywany w limango.pl w ramach organizowanych akcji sprzedażowych tzw. kampanii Deals („Kampanie Deals”), który uprawnia Cię do uzyskania określonego w Kuponie towaru bądź usługi od Partnera, z zastrzeżeniem warunków wymienionych w potwierdzeniu zamówienia danego Kuponu oraz na stronie kampanii jego sprzedaży, dostępnej za pośrednictwem witryny http://www.limango.pl.

2.1.22. „Partner” – podmiot będący zobowiązany do spełnienia świadczeń określonych w Kuponie. Limango Polska zastrzega, że jedynie pośredniczy w transakcji pomiędzy Tobą a Partnerem, umożliwiając Tobie nabycie towarów bądź usług na podstawie Kuponu od Partnera, a odpowiedzialność za należyte spełnienie świadczenia określonego w Kuponie ponosi wyłącznie Partner.

2.1.23. „Pliki cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o plikach cookies oraz zasadach ich działania, wejdź w zakładkę Polityka prywatności/Ochrona danych osobowych lub w zakładkę Polityka cookies na stronie http://www.limango.pl.

3. Techniczne warunki korzystania z serwisu Limango

3.1. Prowadzenie przez Limango Polska Serwisu limango.pl obejmuje przede wszystkim następujące funkcje oraz bezpłatne usługi:

3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Limango Polska Twojego Konta, umożliwiający składanie przez Ciebie ofert na zakup prezentowanych w ramach limango.pl Produktów;

3.1.2. Udostępnianie przez Limango przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Ciebie Danych.

3.2. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Limango, w tym zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. By zawrzeć Umowę lub Umowę Sprzedaży Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą Plików cookies, a także możliwości określenia przez Ciebie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w Plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Ciebie telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się pod domeną http://limango.pl/, w zakładce Polityka prywatności/Ochrona danych osobowych lub zakładce Polityka cookies.

4. Warunki uczestnictwa w serwisie Limango

4.1. Dostęp do Produktów prezentowanych w ramach poszczególnych Kampanii Sprzedażowych możliwy jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Dodatkowe informacje na temat Produktów dostępne są na stronie http://www.limango.pl. Dostęp do Produktów Outletowych prezentowanych w ramach Outletu możliwy jest dla niezarejestrowanych, jak również zarejestrowanych Użytkowników. Zawarcie Umowy Sprzedaży w zakresie Produktów Outletowych wymaga rejestracji Użytkownika lub zalogowania się na Konto Użytkownika.

4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w limango.pl jest w zakresie świadczonych przez Limango Polska bezpłatnych usług dobrowolne i bezpłatne.

4.3. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Serwisu limango.pl" potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz niniejszy Regulamin oraz wyrażasz zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

4.4. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, zmienione następnie ewentualnie w trakcie korzystania z Serwisu limango.pl, muszą być prawdziwe, a Dane umieszczone w ramach Konta muszą być zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, a także osoba niepełnoletnia, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

4.5. Procedura Rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://www.limango.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.6. W procesie rejestracji zobowiązujesz się do podania w formularzu rejestracyjnym Twoich danych zgodnych z prawdą: adres e-mail i hasło. Jeżeli dane udostępnione przez Ciebie w czasie rejestracji będą niewystarczające do zrealizowania zakupów dokonanych w limango.pl, możesz zostać poproszony o uzupełnienie danych (w szczególności o imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, datę urodzenia) w późniejszym terminie, np. podczas procesu składania zamówienia. Podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym adres e-mail nie może być tzw. tymczasowym adresem e-mail. Podanie numeru telefonu uprawnia również do uczestnictwa w akcjach marketingowych, dzięki którym możesz otrzymać dodatkowe Bony, o ile wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą smsową (dodatkowe informacje znajdują się na stronach limango.pl).

4.7. Jako Użytkownik Konta, nie jesteś uprawniony do umieszczania w limango.pl Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

4.8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Tobą a Limango na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Limango Polska.

4.9. Limango Polska może uzależnić Rejestrację lub korzystanie przez Ciebie z limango.pl od uwiarygodnienia Twoich danych, wymienionych w pkt. 4.6.

4.10. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji, Limango tworzy dla Ciebie Konto, przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. Uzyskujesz dostęp do Konta po potwierdzeniu w limango.pl zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła.

4.11. Konto może zawierać w szczególności Twoje Dane Osobowe, podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych Danych Osobowych, powinieneś niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w limango.pl, bądź też zgłosić chęć zmiany do Działu Obsługi Klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@limango.pl

4.12. Jeżeli chcesz w pełni korzystać z usług Limango, nie usuwaj Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 4.6. Podane przez Ciebie Dane Osobowe nie mogą być niepełne, nieaktualne bądź nieprawdziwe. Żądanie usunięcia Danych Osobowych będzie równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z pkt. 4.19.

4.13. Nie możesz posiadać więcej niż jednego Konta. Utworzenie przez Ciebie większej liczby Kont, przypisanych do różnych adresów e-mail, może spowodować utrudnienia przy realizacji zamówienia.

4.14. Nie wolno Ci korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Twojego Konta innym osobom.

4.15. Jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie prosimy Cię o niezwłoczną informacje oraz wyjaśnienie okoliczności ich przejęcia.

4.16. Konta są niezbywalne.

4.17. Limango umożliwia Tobie zapraszanie do uczestnictwa w Serwisie limango.pl osób trzecich, nieposiadających Konta. Zaproszenie następuje poprzez wybór opcji „zaproś znajomych” dostępnej w limango.pl i wpisanie adresu e-mail osoby zapraszanej. W ten sposób wysyłasz we własnym imieniu automatyczną wiadomość do osoby zapraszanej, informując ją o działalności Serwisu limango.pl. Z chwilą wpisania adresu e-mail osoby zapraszanej oświadczasz, że posiadasz niezbędną zgodę osoby trzeciej na poinformowanie jej o działalności limango.pl.

4.18. W przypadku Rejestracji osoby trzeciej w limango.pl na skutek polecenia, o którym mowa w pkt. 4.17., i podania przez nią adresu e-mail osoby polecającej (Twojego), nabędziesz Bon pod warunkiem spełnienia przesłanek, o których mowa w pkt. 8.1.1.

4.19. Masz prawo w każdej chwili rozwiązać Umowę zawartą z Limango Polska (dotyczącą określonego Konta) bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:pomoc@limango.pl, z tematem „REZYGNACJA”.

4.20. Z ważnych przyczyn (w tym w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa, Twoimi działaniami, które uznamy za szkodliwe dla limango.pl, rażącym naruszeniem przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu, rażącym naruszeniem przez Limango przepisów prawa lub warunków zawartej Umowy) Umowa zawarta przez Ciebie z Limango Polska (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

4.21. Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Limango, nie możesz dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Limango Polska.

4.22. W przypadkach wymienionych w pkt. 4.19. oraz 4.20., Limango usunie Twoje Konto. W wyniku usunięcia Konta, wszelkie Twoje Dane Osobowe, wprowadzone w ramach Konta, zostaną nieodwołalnie usunięte. Limango Polska zastrzega sobie możliwość zatrzymania Danych Osobowych wprowadzonych przez Ciebie w ramach Konta na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń, związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu limango.pl, udostępniania tych Danych Osobowych właściwym organom oraz w innych prawnie uregulowanych przypadkach.

4.23. Limango Polska może z ważnych powodów zmienić zasady korzystania przez Ciebie z Serwisu internetowego limango.pl – w tym ograniczyć sposoby dostawy oraz formy płatności, jak również składanie zamówień. Ważne powody w rozumieniu poprzedniego zdania to przypadki gdy (katalog zamknięty):

4.23.1. składasz zamówienie/zamówienia z opcją za pobraniem i następnie nie odbierasz tego zamówienia/tych zamówień, w sposób uzasadniający przypuszczenie, że działasz celowo na szkodę Limango;

4.23.2. korzystasz z usług oferowanych przez Limango Polska w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub w sposób uzasadniający przypuszczenie, że działasz celowo na szkodę Limango Polska;

4.23.3. podajesz dane adresowe budzące obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą i pomimo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te nie zostaną usunięte.

5. Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach Umowy można składać na przykład:

5.1.1. pisemnie na adres: ul. Św. Antoniego 2-4, 50-073 Wrocław;

5.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@limango.pl.

5.2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Limango. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Limango następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

6. Warunki sprzedaży w ramach Klubu sprzedażowego

6.1. Prezentacja Produktów przez Limango Polska w ramach Kampanii Sprzedażowej może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Limango do Użytkownika.

6.2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, musisz zalogować się w Serwisie limango.pl.

6.3. Prezentowane w ramach Kampanii Produkty są ograniczone w czasie oraz ilościowo. Ilość Produktów, która jest eksponowana w limango.pl, ma charakter informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Limango może ograniczyć maksymalną liczbę ofert na zakup danego Produktu, jakie mogą być składane przez jednego Klienta w celu zapewnienia uczciwych warunków handlowych wszystkim Klientom.

6.4. Limango przewiduje możliwość ustalenia minimalnej wartości zamówienia wskazanej każdorazowo w ramach Serwisu limango.pl. Zamówienie o wartości niższej niż minimalna wartość wskazana w ramach Serwisu limango.pl nie zostanie przyjęte i nie będzie realizowane.

6.5. Każdy Produkt podany w Twoim zamówieniu jest przedmiotem osobnej oferty.

6.6. Maksymalna liczba Produktów, jakie możesz nabyć w ramach zamówienia w związku ze złożoną przez Ciebie ofertą, uzależniona jest od warunków Kampanii Sprzedażowej, w której bierzesz udział.

6.7. Po wyborze zaprezentowanego przez Limango Produktu, aby złożyć ofertę musisz przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone. Zgodnie z systemem rezerwacji Produktów Limango, po wyborze zaprezentowanego przez Limango Produktu następuje jego automatyczna rezerwacja na czas wskazany każdorazowo w ramach Serwisu limango.pl. W przypadku niezłożenia oferty w tym czasie, Produkt jest automatycznie usuwany z Koszyka.

6.8. Po potwierdzeniu przechodzisz automatycznie do drugiego etapu - „Dostawy” - w którym powinieneś podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

6.9. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, przechodzisz automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”, gdzie masz możliwość wyboru określonej formy płatności za zamówienie - w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych (kredytowych, debetowych i pre-paid) z funkcją płatności internetowych i przelewów bankowych, a także płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem). W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych, zostajesz przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w charakterze Agenta Rozliczeniowego, aby dokonać wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu. W przypadku zakupu Kuponu, płatność za pobraniem nie jest możliwa, gdyż Kupon dostarczany jest Tobie jedynie za pośrednictwem poczty e-mail. Limango Polska zastrzega sobie możliwość zmiany metody i liczby dostępnych kanałów płatności.

6.10. Po zrealizowaniu powyższych kroków, otrzymujesz w ciągu 24 godzin e-mail potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży (moment zawarcia Umowy Sprzedaży) lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Informacja o braku akceptacji oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a Limango zwraca Ci niezwłocznie kwotę dokonanej płatności. W przypadku nieotrzymania e-maila potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży lub zawierającego informację o braku akceptacji oferty w powyższym terminie, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z Limango Polska za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego pod domeną http://limango.pl, w zakładce Kontakt, w punkcie formularz e-mail, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@limango.pl, wpisując w temacie wiadomości „BRAK POTWIERDZENIA”. Jeżeli w ciągu dalszych 24 godzin nie dojdzie do potwierdzenia przez Limango zawarcia Umowy Sprzedaży, oznacza to, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji (oferta nie została przyjęta), a Limango Polska zwraca niezwłocznie kwotę dokonanej płatności.

6.11. Po potwierdzeniu przez Ciebie widocznych w Koszyku Produktów, a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, zostaniesz poproszony przez Limango o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie. Ewentualna późniejsza zmiana adresu do wysyłki Produktu przed finalizacją transakcji może jednak zostać dokonana na Twój wniosek, zgłoszony za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego pod domeną http://limango.pl, w zakładce Kontakt, w punkcie formularz e-mail, lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: pomoc@limango.pl, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Skuteczność zgłoszonego przez Ciebie wniosku uzależniona jest od terminu wysyłki Produktu przez Limango. W przypadku dokonania zakupu Kuponu, podanie adresu wysyłki nie jest konieczne, gdyż dostarczenie Produktu następuje wyłącznie za pomocą poczty e-mail.

6.12. Limango zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jeśli jednak rozpocząłeś już sesję zakupową, dodając wybrany Produkt do Koszyka, dokonujesz zakupu na warunkach istniejących w chwili wzięcia udziału w Kampanii Sprzedażowej.

6.13. Limango Polska oferuje Ci możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, w okresie trwania Kampanii Sprzedażowej, w ramach której zamówiłeś dany Produkt. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli uiściłeś płatność z góry, zwrot uiszczonych środków nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Limango Polska Twojej rezygnacji. Rezygnację z zamówienia możesz zgłosić telefonicznie pod nr 71/72 17 777 lub przesyłając wiadomość na adres e-mail pomoc@limango.pl. Możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia nie narusza Twoich praw do odstąpienia od umowy, szczegółowo uregulowanych w punkcie 16.

6.14. Limango Polska zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością Limango.

6.15. Limango Polska zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu w przypadku naruszania przez Ciebie warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

7. Szczególne warunki sprzedaży w ramach Outletu

7.1. Produkty Outletowe są oferowane w ograniczonej liczbie wskazanej w opisie Produktu Outletowego.

7.2. Postanowienia punktu 6. dotyczące warunków sprzedaży Produktów znajdują odpowiednie zastosowania w zakresie sprzedaży Produktów Outletowych, chyba że postanowienia niniejszego punktu stanowią inaczej. Do sprzedaży Produktów Outletowych nie znajduje zastosowania punkt 6.6. oraz punkt 6.13. Regulaminu.

8. Bony i Kupony

8.1. W ramach Serwisu limango.pl możesz nabyć Bon w następujących sytuacjach:

8.1.1. w przypadku polecenia osobom trzecim usług świadczonych przez Limango i dokonania przez osobę trzecią rejestracji za pośrednictwem linku znajdującego się w zaproszeniu oraz pierwszego zakupu o minimalnej wartości 200 zł (bez kosztów wysyłki), z zastrzeżeniem pkt. 4.18.;

8.1.2. w ramach akcji promocyjnych, czy też konkursów organizowanych przez Limango Polska;

8.1.3. w przypadku, gdy z przyczyn zawinionych przez Limango transakcja zakupu Produktu w ramach Serwisu limango.pl nie dochodzi do skutku.

8.2. Informacja o wysokości obowiązujących stawek Bonów, jakie możesz uzyskać w wymienionych w pkt. 8.1. sytuacjach, jak również regulaminy akcji promocyjnych oraz konkursów, dostępne są w Serwisie limango.pl. Zgromadzone na Koncie Bony mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup Produktów - w ten sposób, że obniżają cenę, jaką powinieneś uiścić za Produkt, o wartość przyznanego Tobie Bonu.

8.3. Nie przysługuje Ci prawo do żądania wypłaty kwoty z tytułu otrzymanych Bonów.

8.4. W żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje Ci prawo do żądania wypłaty kwot, pozostających w związku ze zgromadzonymi na Koncie Bonami.

8.5. Nie wolno Ci przekazywać otrzymanych Bonów innym Klientom.

8.6. Limango w specjalnie oznaczonych Kampaniach Deals sprzedaje Kupony, które można realizować w zamian za produkty i usługi oferowane przez Partnerów.

8.7. W przypadku Kampanii Deals to Partner, a nie Limango Polska, sprzedaje towary i usługi określone w Kuponie. Zatem to Partner spełnia określone w Kuponie świadczenia wobec osoby realizującej, w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego też Limango nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Partnera jego obowiązków przy sprzedaży towarów lub realizacji usług określonych w Kuponie. To Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację nabytych przez Ciebie Kuponów.

9. Dane osobowe i polityka ochrony prywatności

9.1. Administratorem Danych Osobowych jest Limango Polska, która przetwarza Twoje Dane Osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9.2. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży.

9.3. Limango stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych.

9.4. Limango przetwarza Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania oraz ukształtowania treści Umowy, jej zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

9.5. Limango Polska uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Limango nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.

9.6. Przysługują Ci prawa wynikające z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.

9.7. Ochrona prywatności, jak również zapobieganie dostępowi osób nieupoważnionych oraz innym możliwościom zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są zapewnione przez Limango poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w zakładce Polityka prywatności/Ochrona danych osobowych.

10. Prawa autorskie

10.1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu limango.pl przez Limango lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu limango.pl (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Limango lub podmiotom, z którymi Limango zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu limango.pl, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu limango.pl, na terenie całego świata. Wykorzystywanie w/w treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

10.2. Poprzez umieszczenie Danych, w szczególności materiałów lub wypowiedzi w Serwisie limango.pl lub na powiązanych stronach, udzielasz Limango niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Serwisu internetowego limango.pl), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym pkt 10.2., Użytkownik zobowiązuje się uzyskać dla Limango takie odpowiednie licencje.

11. Dostępność produktów

11.1. Limango Polska dokłada wszelkich starań, abyś mógł nabyć Produkty, na które złożysz zamówienie. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania dyspozycji wybrane Produkty są dostępne u dostawców Limango.

11.2. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Ciebie zamówienia, następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. Limango dokłada najwyższych starań celem realizacji Umowy Sprzedaży i zapewnienia dostępności oferowanych Produktów. W określonych przepisami prawa sytuacjach, w tym w przypadku niemożliwości świadczenia, zastosowanie mogą znaleźć odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

11.3. Wymiana zakupionego przez Ciebie Produktu nie jest możliwa.

12. Płatności

12.1. Płatności dokonywane są w jednej z form opisanych w pkt. 6.9. Wyboru formy płatności dokonujesz Ty. Płatności kartami płatniczymi (kredytowymi) i e-przelewami obsługuje zewnętrzny dostawca usług płatniczych. Zasady obowiązujące przy płatnościach obsługiwanych przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych określa regulamin dokonywania wpłat udostępniony przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Zalecamy żebyś przed skorzystaniem z płatności obsługiwanych przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych zapoznał się z treścią regulaminu dokonywania wpłat.

12.2. Po dodaniu Produktu do Koszyka i podaniu adresu do wysyłki, o którym mowa w pkt. 6.8, dokonujesz wyboru sposobu płatności za Produkt. Po dokonanym wyborze zostajesz przekierowany do strony logowania Twojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru płatności - płatność internetowa lub przelew bankowy – wynosi 1 godzinę.

12.3. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych – wynosi 1 godzinę.

12.4. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

12.5. Cena Produktu podana w opisie Kampanii Sprzedażowej obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu.

13. Dostawa produktów

13.1. Limango udostępnia Użytkownikowi sposoby dostawy wskazane każdorazowo w Serwisie.

13.2. Czas realizacji zamówienia, czyli dostawy Produktów do Ciebie, jest zależny od dostawców, producentów i Partnerów Limango.

13.3. Planowy termin dostawy Produktów jest każdorazowo prezentowany na stronie Produktu. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Użytkownika danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia (przygotowania Produktu do wysyłki) przez Limango oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Limango, liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do momentu przekazania przez Limango przesyłki zawierającej Produkty przewoźnikowi. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika, który prezentowany jest na stronie Produktu oraz w Koszyku podczas składania zamówienia. Czas realizacji zamówienia dotyczącego Produktu Outletowego liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji w rozumieniu punktu 6.10. do momentu otrzymania przesyłki zawierającej Produkty Outletowe i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. W przypadku akcji specjalnych, termin ten może zostać wydłużony. Dodatkowo termin spełnienia świadczenia zostanie podany w e-mailu, o którym mowa w pkt 6.10. Informacje o terminach dostawy można znaleźć na stronie Produktu lub Produktu Outletowego oraz w Koszyku podczas składania zamówienia.

13.4. Limango nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Ciebie adresu dostawy lub adresu e-mail. Limango Polska zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto Limango może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niedokładnym podaniem przez Ciebie adresu.

13.5. Koszty transportu i dostawy Produktów obciążają Ciebie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w Koszyku zawierającym wybrane Produkty.

13.6. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13.7. W przypadku Kuponów dostawa polega wyłącznie na wysłaniu na podany przez Ciebie adres e-mail wiadomości e-mail zawierającej Kupon.

14. Polityka przerw technicznych

14.1. Limango dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu limango.pl. Z uwagi na złożony charakter systemu informatycznego, jakim jest limango.pl, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Limango stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

14.2. Aby rozwijać Serwis limango.pl oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Limango dba o to, aby przerwy techniczne nie były dla Ciebie uciążliwe - w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Cię z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

15. Postępowanie reklamacyjne

15.1. Produkty oferowane przez Limango mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

15.2.Na Limango Polska ciąży prawny obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.

15.3. Jeżeli otrzymany przez Ciebie Produkt jest wadliwy, możesz skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących Ci od Limango z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Ciebie uprawnień wynikających z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Limango z tytułu rękojmi. Możesz wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

15.4. Limango jest odpowiedzialny względem Ciebie, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

15.5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, możesz:

15.5.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Limango niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Nie możesz odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

15.5.2. żądać wymiany Produktu na wolnego od wad albo usunięcia wady. Limango jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

15.6 Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz zamiast zaproponowanego przez Limango usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jako Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Limango. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Ciebie jako Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

15.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Limango do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Limango, Limango może zaproponować odbiór wadliwego Towaru na koszt i w imieniu Limango Polska i jego dostarczenie do Partnera. Ponadto, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Konsument wykonujący swoje uprawnienia z tytułu rękojmi może zostać poproszony przez Limango o dostarczenie Produktu na koszt Limango na adres: Limango Polska Sp. z o.o. , c/o Rhenus Logistics S.A., Łozienica, ul. Prosta 16, 72-100 Goleniów z dopiskiem „reklamacja”. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Limango, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

15.8. Limango rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli jesteś Konsumentem i zażądasz wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożyłeś oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Limango nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

15.9. Limango odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi. Jeżeli określony przez Limango lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu Użytkownikowi, Limango odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

15.10. Możesz zgłosić przysługujące Ci roszczenia w zakresie wad Produktów w szczególności na adres: pomoc@limango.pl. Możesz złożyć reklamację również w inny wybrany sposób. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura). Jeżeli odstępujesz od Umowy Sprzedaży z powodu wady Produktu, prosimy aby zwracany Produkt był w miarę możliwości nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty a także z przyczepionymi metkami/oznaczeniami, które nie uniemożliwiają jego przymierzenia/sprawdzenia – co nie wpływa jednak na przysługujące Tobie uprawnienia do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu. Prosimy zadbaj również o to, aby opakowanie Produktu chroniło go przed uszkodzeniami w czasie transportu. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie imienia i nazwiska, przyczyny zgłoszenia, zgłaszanego roszczenia oraz danych kontaktowych (w tym adres e-mail). W miarę możliwości prosimy o dołączenie zdjęcia produktu potwierdzającego zgłaszane zastrzeżenie. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Limango skontaktuje się z Tobą w celu ich uzyskania.

15.11. Zweryfikowanie przez Ciebie w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Produkty oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody, a w przypadku Kuponu - zweryfikowanie przez Ciebie czy informacje zamieszczone w Kuponie są zgodne ze złożonym przez Ciebie zamówieniem - może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji. W wypadku stwierdzenia zniszczenia, naruszeń lub niepoprawnych informacji w przypadku Kuponów możesz zgłosić to, w szczególności na adres e-mail: pomoc@limango.pl.

15.12. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Limango, Produkt zostanie Ci zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

15.13. W przypadku uznania przez Limango Polska reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Limango dokona zwrotu należności za zakupiony przez Ciebie Produkt, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania przez Limango Polska reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu. Jeżeli dokonałeś płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Ciebie rachunek bankowy, jeżeli będąc Konsumentem wyraźnie się na to zgodzisz i nie będzie to wiązało się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

15.14. Limango gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy Bonów zgromadzonych na Koncie, zostanie Ci zwrócona należność pieniężna faktycznie przez Ciebie uiszczona, a Bon zostanie ponownie zapisany na Koncie, o ile nie utracił on ważności.

16. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży Produktu

16.1. Jeżeli jesteś Konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Serwisu internetowego limango.pl przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

16.2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Limango oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone, według wyboru Konsumenta, w szczególności:

16.2.1. z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

16.2.2. za pomocą zgłoszenia zwrotu na stronie www.limango.pl pod zakładką "Moje Konto" - „Moje zamówienia”:https://www.limango.pl/account/orders/- „Szczegóły zamówienia” i wyboru opcji „chcę zwrócić towar” lub

16.2.3. za pomocą formularza kontaktowego pod adresem: https://www.limango.pl/inf/formularz-kontaktowy/ lub

16.2.4. na adres e-mail: pomoc@limango.pl lub

16.2.5. na adres: Limango Polska Sp. z o.o. ul. Św. Antoniego 2-4 50-073 Wrocław

Jako datę przyjęcia Twojego zawiadomienia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

16.3. Dodatkowo, z zastrzeżeniem pkt. 16.4., możesz dokonać zwrotu Produktu, niebędącego odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt. 16.1., w ciągu 30 dni od daty jego dostarczenia. Zwrot Produktu w terminie 30 dni wyłącza konieczność składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień punktu 16, niezależnie od pozostałych przysługujących Ci praw związanych z otrzymaniem wadliwego Produktu, możesz zwrócić nam każdy Produkt dostarczony od Limango, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś z niego zadowolony. Warunkiem jest odesłanie Produktu w ciągu 30 dni od daty dostarczenia na adres: Limango Polska Rhenus Logistics S.A. Łozienica, ul. Prosta 16 72-100 Goleniów. Możliwość zwrotu Produktów w ciągu 30 dni od ich dostarczenia nie narusza ani nie ogranicza praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Produktu bez podania przyczyny, o którym mowa w pkt. 16.1.

16.4. Sposób oraz termin zwrotu określony w pkt. 16.3. nie dotyczy Kuponu.

16.5. Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

16.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Limango ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Limango dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, na zasadach opisanych w pkt. 16.7. poniżej. Jeżeli Limango nie zaproponuje, że samo odbierze Produkt od Ciebie, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

16.7. Limango gwarantuje zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy i wybranego Produktu, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy Bonów zgromadzonych na Koncie, zostanie zwrócona Ci należność pieniężna faktycznie przez Ciebie uiszczona, a Bony zostaną ponownie zapisane na Twoim Koncie. W przypadku zwrotu części Produktów podstawą do rozliczania będzie wartość niezwróconych Produktów z zamówienia. Jeśli będzie ona równa lub wyższa od kwoty upoważniającej do wykorzystania Bonu, zwrócimy Ci pełną uiszczoną przez Ciebie płatność za zwrócony Produkt lub Produkty. Jeśli wartość niezwróconych Produktów będzie niższa od kwoty upoważniającej do wykorzystania Bonu, w ramach zwrotu w pierwszej kolejności zostanie rozliczona wartość zwróconych Produktów z uwzględnieniem przyznanego Ci Bonu. W ramach rozliczenia zwrócimy faktycznie uiszczoną przez Ciebie płatność w wysokości stanowiącej równowartość zwróconych przez Ciebie Produktów pomniejszoną o wartość Bonu, a Bon zostanie ponownie zapisany na Twoim Koncie, o ile nie utracił on ważności. Jeżeli wartość zwróconych przez Ciebie Produktów będzie niższa od wartości wykorzystanego przy zakupie Bonu, otrzymasz równowartość zwróconych Produktów w formie Bonu do wykorzystania w naszym Sklepie internetowym. Pieniądze zostaną zwrócone w analogiczny sposób do tego, w jaki została dokonana płatność za Produkt. Jeżeli dokonałeś płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Ciebie rachunek bankowy, o ile będąc Konsumentem zgodzisz się na to i nie będzie to wiązało się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

16.8. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

16.9. Jeżeli wybierasz sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Limango, Limango nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

16.10. Masz obowiązek zwrócić Limango zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Limango do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od Umowy Sprzedaży, chyba że Limango – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Ci możliwość odbioru od Ciebie zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

16.11. Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres: Limango Polska Rhenus Logistics S.A. Łozienica, ul. Prosta 16, 72-100 Goleniów.

16.12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Limango w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty.

16.13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Limango zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta z tego tytułu odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

16.14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

16.14.1. w której przedmiotem świadczenia jest Produktu dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

16.14.2. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

16.14.3. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

16.15. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży Kuponu jest możliwe, o ile nie zrealizowałeś Kuponu u jednego z Partnerów. Dla odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kuponu wystarczające jest wysłanie, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej Kupon, oświadczenia o odstąpieniu według Twojego wyboru, w szczególności:

16.15.1. z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu;

16.15.2. za pomocą formularza kontaktowego pod adresem: https://www.limango.pl/info/formularz-kontaktowy/ lub

16.15.3. na adres e-mail: pomoc@limango.pl lub

16.15.4. na adres: Limango Polska Sp. z o.o. ul. Św. Antoniego 2-4 50-073 Wrocław.

Jako datę przyjęcia Twojego oświadczenia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane.

W oświadczeniu prosimy o określenie numeru Kuponu oraz Partnera, u którego realizacja Kuponu miała nastąpić. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Kuponu nie jest wymagany.

17. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

17.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

17.2. Limango przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Limango.

17.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Limango ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

17.4. Z chwilą wydania przez Limango Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Limango w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

17.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Limango z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

17.6. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Limango może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

17.7. Ani Limango ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

17.8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Limango, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

17.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Limango, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Limango.

17.10. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Limango może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

18. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

18.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Limango do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

18.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

18.2.1.http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

18.2.2.http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

18.2.3.http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

18.3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

18.3.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

18.3.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

18.3.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Limango, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

19. Przepisy przejściowe

19.1. Limango Polska zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Ważne przyczyny stanowią w szczególności:

19.1.1. podyktowane względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną;

19.1.2. zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

19.1.3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Limango dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

19.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Limango udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie: http://www.limango.pl/regulamin oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Ciebie adres e-mail.

19.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników którzy zawarli Umowę, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Użytkownika i Limango Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

19.4. Kampanie Sprzedażowe, rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu, prowadzone są na zasadach dotychczasowych.

20. Postanowienia końcowe

20.1. Regulamin obowiązuje od dnia 27 września 2016 roku.

20.2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: http://www.limango.pl/regulamin.

20.3. Umowy zawierane przez Limango zawierane są w języku polskim.

20.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu limango.pl.

20.5. Limango zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy.

20.6. Limango informuje, że korzystanie z Serwisu internetowego limango.pl za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z Limango, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

20.7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą zarówno Ciebie, jak i Limango.

20.8. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Tobą a Limango, których przedmiotem są usługi świadczone przez Limango Polska w ramach Serwisu limango.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

20.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu limango.pl

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat: Limango Polska Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2-4 50-073 Wrocław, adres e-mail pomoc@limango.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić