Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Sprawdź warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce cookies. Zgodę na cookies możesz w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.
W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, ich administratorem jest Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu więcej informacji .
Nasza strona internetowa uzywa plikow cookies. Administratorem danych jest Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Polityka Cookies. Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Sprawdź warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityka Cookies. . Zgodę na cookies możesz w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki. W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, ich administratorem jest Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu więcej informacji.
Jeszcze wygodniejsze zakupy z aplikacją limango

Regulamin sklepu limango.pl obowiązujący od 24.05.2018 r.

 

1.        Informacje ogólne

2.        Definicje

3.        Techniczne warunki korzystania z serwisu Limango

4.        Warunki uczestnictwa w serwisie Limango

5.        Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

6.        Warunki sprzedaży w ramach Klubu sprzedażowego

7.        Szczególne warunki sprzedaży w ramach Outletu

8.        Bony i Kupony

9.        Dane osobowe i polityka ochrony prywatności

10.     Prawa autorskie

11.     Dostępność produktów

12.     Płatności

13.     Dostawa produktów

14.     Polityka przerw technicznych

15.     Postępowanie reklamacyjne

16.     Odstąpienie od Umowy Sprzedaży Produktu

17.     Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

18.     Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

19.     Przepisy przejściowe

20.     Postanowienia końcowe

Załącznik do regulaminu sklepu limango.pl - wzór formularza odstąpienia od umowy

Regulamin do wydruku w pliku PDF.

 

 

1.      Informacje ogólne

1.1.     Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Ciebie z naszego serwisu internetowego limango.pl - dostępnego pod domeną http://limango.pl - oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania przez Ciebie za naszym pośrednictwem zakupu towarów.

1.2.    Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie również w przypadku korzystania z serwisu internetowego limango.pl dostępnego pod innymi domenami, np. www.limango.wp.pl.

 

2.      Definicje

2.1.    Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

2.1.1. „Limango Polska” – spółka Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371108, NIP: 5272642985, REGON: 142694863, nr telefonu: 71 721 77 77, adres poczty elektronicznej: pomoc@limango.pl. Opłata dla Użytkownika będącego konsumentem za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument. Używając w Regulaminie zwrotu „Limango”, mamy na myśli Limango Polska.

2.1.2. „Serwis internetowy limango.pl” - prowadzony przez Limango Polska internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną http://limango.pl/, z zastrzeżeniem punktu 1.2., w ramach którego organizujemy Kampanie Sprzedażowe, podczas których prezentujemy Produkty przeznaczone na sprzedaż. Stosując w Regulaminie oraz innych dostępnych w Serwisie dokumentach zwrot „Serwis limango.pl”, „Serwis” lub „limango.pl”, odnosimy się do Serwisu internetowego limango.pl.

2.1.3.  „Produkt” – towar będący przedmiotem sprzedaży w ramach Kampanii Sprzedażowej przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Towary prezentowane w limango.pl są Towarami oryginalnymi i markowymi. Postanowienia dotyczące Produktów należy odpowiednio stosować również do Kuponu, o którym mowa w pkt. 2.1.21., chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

2.1.4. „Produkt Outletowy” – Produkt oferowany w ramach Outletu, którego liczba sztuk w danym kolorze lub rozmiarze jest ograniczona (tzw. końcówki kolekcji). Postanowienia dotyczące Produktów należy odpowiednio stosować również do Produktów Outletowych, chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

2.1.5. „Regulamin” - niniejszy dokument, określający zasady korzystania z limango.pl, w tym w szczególności Twoje prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki Limango Polska.

2.1.6. „Umowa” - umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną - zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z Limango Polska z chwilą potwierdzenia Rejestracji, zgodnie z pkt. 4.8. Regulaminu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

2.1.7. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Limango Polska na rzecz Użytkownika Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, a więc zakup przez Ciebie Produktu w Sklepie internetowym limango.pl.

2.1.8. „Dane” – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które dobrowolnie umieszczasz w limango.pl, przetwarzane przez Limango Polska za zgodą i jedynie w takim zakresie, na jaki Limango Twoją zgodę uzyska.

2.1.9. „Dane Osobowe” – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej gromadzone w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu internetowego limango.pl w celach wskazanych w ramach tego serwisu, w szczególności w Polityce prywatności i Polityce cookies oraz zakładce Ochrona danych osobowych”.

2.1.10. „Użytkownik” - osoba pełnoletnia, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w limango.pl zawarła z Limango Polska Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto – zwracając się w Regulaminie do „Ciebie” (w każdej formie oraz niezależnie od odniesień do płci), mamy na myśli Użytkownika, zarejestrowanego w Serwisie internetowym limango.pl.

2.1.11. „Rejestracja/ Login” – adres email oraz hasło wprowadzone przez Ciebie w limango.pl na początkowym etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania z Serwisu limango.pl. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.

2.1.12. „Konto”- zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Ciebie przez Limango Polska, w którym gromadzone są Twoje Dane Osobowe oraz informacje o Twoich działaniach w ramach naszego Serwisu limango.pl. Dostęp do Konta umożliwia Tobie identyfikację w limango.pl oraz składanie ofert na zakup wybranego przez Ciebie Produktu.

2.1.13. „Klub zakupowy” – wyodrębniona część Serwisu Limango, w ramach której prezentowane są Kampanie Sprzedażowe. Z Klubu Zakupowego może skorzystać jedynie Użytkownik posiadający Konto.

2.1.14. „Outlet” – wyodrębniona część Serwisu Limango, za pośrednictwem której Klient może uzyskać informacje o Produktach Outletowych (w tym o ich dostępności) oraz zawrzeć Umowę Sprzedaży w zakresie Produktów Outletowych.

2.1.15. „Kampania Sprzedażowa” - proces, w trakcie którego Limango Polska przedstawia informacje dotyczące prezentowanych w limango.pl Produktów, które w wyniku złożenia przez Ciebie oferty, przyjętej następnie przez Limango, mogą zostać przez Ciebie nabyte.

2.1.16. Koszyk” – narzędzie informatyczne dostępne w ramach limango.pl, umożliwiające Tobie składanie ofert na wybrane Produkty, jakie zamierzasz zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia. Zgodnie z systemem rezerwacji produktów Limango, po wyborze zaprezentowanego przez Limango Produktu następuje jego automatyczna rezerwacja na czas wskazany każdorazowo w ramach Serwisu limango.pl. W przypadku niezłożenia oferty w tym czasie, produkt jest automatycznie usuwany z Koszyka.

2.1.17. „Klient” – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (a także posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów) i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach limango.pl Produktów.

2.1.18. Kodeks cywilny” – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

2.1.19. Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.1.20. „Bon” – kwota obniżająca wysokość płatności za dokonywane przez Ciebie zakupy w limango.pl, którą możesz wykorzystać w okresie ważności Bonu - w razie dokonania jednorazowego zakupu na minimalną kwotę. Minimalne kwoty uprawniające do skorzystania z Bonu znajdziesz na stronach limango.pl.

2.1.21. „Kupon”- kupon nabywany w limango.pl w ramach organizowanych akcji sprzedażowych tzw. kampanii Deals („Kampanie Deals”), który uprawnia Cię do uzyskania określonego w Kuponie towaru bądź usługi od Partnera, z zastrzeżeniem warunków wymienionych w potwierdzeniu zamówienia danego Kuponu oraz na stronie kampanii jego sprzedaży, dostępnej za pośrednictwem witryny http://www.limango.pl.

2.1.22. „Partner” – podmiot będący zobowiązany do spełnienia świadczeń określonych w Kuponie. Limango Polska zastrzega, że jedynie pośredniczy w transakcji pomiędzy Tobą a Partnerem, umożliwiając Tobie nabycie towarów bądź usług na podstawie Kuponu od Partnera, a odpowiedzialność za należyte spełnienie świadczenia określonego w Kuponie ponosi wyłącznie Partner.

2.1.23. Pliki cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o plikach cookies oraz zasadach ich działania, wejdź w zakładkę Polityka prywatności/Ochrona danych osobowych lub w zakładkę Polityka cookies na stronie http://www.limango.pl.

 

3.      Techniczne warunki korzystania z serwisu Limango

3.1.    Prowadzenie przez Limango Polska Serwisu limango.pl obejmuje przede wszystkim następujące funkcje oraz bezpłatne usługi:

3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Limango Polska Twojego Konta, umożliwiający składanie przez Ciebie ofert na zakup prezentowanych w ramach limango.pl Produktów;

3.1.2. Udostępnianie przez Limango przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Ciebie Danych.

3.1.3. W ramach Serwisu internetowego limango.pl, Limango Polska tworzy profile Użytkowników – analizuje i prognozuje ich osobiste preferencje oraz aktywność w Serwisie internetowym limango.pl – co pozawala na skorzystanie przez Użytkownika z dedykowanych profitów, w szczególności dodatkowych Bonów (innych niż wymienione w pkt 8.1). Tworzenie profili Użytkownika jest niezbędne w tym celu – bez opracowania profilu Użytkownika, Usługodawca nie byłby w stanie poznać jego potrzeb i upodobań oraz stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do przyznania Użytkownikowi dodatkowych Bonów, w szczególności opartych na aktywności Użytkownika w Serwisie internetowym limango.pl, a Użytkownik nie mógłby w pełni korzystać z profitów oferowanych w ramach Umowy.

3.2.    Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Limango, w tym zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. By zawrzeć Umowę lub Umowę Sprzedaży Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.3.  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą Plików cookies, a także możliwości określenia przez Ciebie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w Plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Ciebie telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się pod domeną http://limango.pl/, w zakładce Polityka prywatności/Ochrona danych osobowych lub zakładce Polityka cookies.

3.4.    W sytuacjach określonych w pkt 19.1, Limango Polska ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w pkt 3.1 powyżej. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. W relacjach z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami, Limango Polska nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu internetowego limango.pl z przyczyn wcześniej wymienionych.

3.5.  Limango Polska każdorazowo poinformuje Użytkowników o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie internetowym limango.pl.

3.6.  Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Użytkownikom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy.

 

4.      Warunki uczestnictwa w serwisie Limango

4.1.  Dostęp do Produktów prezentowanych w ramach poszczególnych Kampanii Sprzedażowych możliwy jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Dodatkowe informacje na temat Produktów dostępne są na stronie http://www.limango.pl. Dostęp do Produktów Outletowych prezentowanych w ramach Outletu możliwy jest dla niezarejestrowanych, jak również zarejestrowanych Użytkowników. Zawarcie Umowy Sprzedaży w zakresie Produktów Outletowych wymaga rejestracji Użytkownika lub zalogowania się na Konto Użytkownika.

4.2.    Utworzenie i korzystanie z Konta w limango.pl jest w zakresie świadczonych przez Limango Polska bezpłatnych usług dobrowolne i bezpłatne.

4.3.    Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Serwisu limango.pl" potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz niniejszy Regulamin oraz wyrażasz zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

4.4.    Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, zmienione następnie ewentualnie w trakcie korzystania z Serwisu limango.pl, muszą być prawdziwe, a Dane umieszczone w ramach Konta muszą być zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, a także osoba niepełnoletnia, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

4.5.   Procedura Rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://www.limango.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.6.   W procesie rejestracji zobowiązujesz się do podania w formularzu rejestracyjnym Twoich danych zgodnych z prawdą: adres e-mail i hasło. Jeżeli dane udostępnione przez Ciebie w czasie rejestracji będą niewystarczające do zrealizowania zakupów dokonanych w limango.pl, możesz zostać poproszony o uzupełnienie danych (w szczególności o imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, datę urodzenia) w późniejszym terminie, np. podczas procesu składania zamówienia. Podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym adres e-mail nie może być tzw. tymczasowym adresem e-mail. Podanie numeru telefonu uprawnia również do uczestnictwa w akcjach marketingowych, dzięki którym możesz otrzymać dodatkowe Bony, o ile wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą smsową (dodatkowe informacje znajdują się na stronach limango.pl).

4.7.   Jako Użytkownik Konta, nie jesteś uprawniony do umieszczania w limango.pl Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

4.8.    Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Tobą a Limango na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Limango Polska.

4.9.    Limango Polska może uzależnić Rejestrację lub korzystanie przez Ciebie z limango.pl od uwiarygodnienia Twoich danych, wymienionych w pkt. 4.6.

4.10. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji, Limango tworzy dla Ciebie Konto, przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. Uzyskujesz dostęp do Konta po potwierdzeniu w limango.pl zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła.

4.11. Konto może zawierać w szczególności Twoje Dane Osobowe, podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych Danych Osobowych, powinieneś niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w limango.pl, bądź też zgłosić chęć zmiany do Działu Obsługi Klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@limango.pl

4.12. Jeżeli chcesz w pełni korzystać z usług Limango, nie usuwaj Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 4.6. Podane przez Ciebie Dane Osobowe nie mogą być niepełne, nieaktualne bądź nieprawdziwe. Żądanie usunięcia Danych Osobowych będzie równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z pkt. 4.19.

4.13. Nie możesz posiadać więcej niż jednego Konta. Utworzenie przez Ciebie większej liczby Kont, przypisanych do różnych adresów e-mail, może spowodować utrudnienia przy realizacji zamówienia.

4.14. Nie wolno Ci korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Twojego Konta innym osobom.

4.15. Jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie prosimy Cię o niezwłoczną informacje oraz wyjaśnienie okoliczności ich przejęcia.

4.16. Konta są niezbywalne.

4.17. Limango umożliwia Tobie zapraszanie do uczestnictwa w Serwisie limango.pl osób trzecich, nieposiadających Konta. Zaproszenie następuje poprzez wybór opcji „zaproś znajomych” dostępnej w limango.pl i wpisanie adresu e-mail osoby zapraszanej. W ten sposób wysyłasz we własnym imieniu automatyczną wiadomość do osoby zapraszanej, informując ją o działalności Serwisu limango.pl. Z chwilą wpisania adresu e-mail osoby zapraszanej oświadczasz, że posiadasz niezbędną zgodę osoby trzeciej na poinformowanie jej o działalności limango.pl.

4.18. W przypadku Rejestracji osoby trzeciej w limango.pl na skutek polecenia, o którym mowa w pkt. 4.17., i podania przez nią adresu e-mail osoby polecającej (Twojego), nabędziesz Bon pod warunkiem spełnienia przesłanek, o których mowa w pkt. 8.1.1.

4.19. Masz prawo w każdej chwili rozwiązać Umowę zawartą z Limango Polska (dotyczącą określonego Konta) bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:pomoc@limango.pl, z tematem „REZYGNACJA”.

4.20. Z ważnych przyczyn (w tym w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa, Twoimi działaniami, które uznamy za szkodliwe dla limango.pl, rażącym naruszeniem przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu, rażącym naruszeniem przez Limango przepisów prawa lub warunków zawartej Umowy) Umowa zawarta przez Ciebie z Limango Polska (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

4.21. Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Limango, nie możesz dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Limango Polska.

4.22. W przypadkach wymienionych w pkt. 4.19. oraz 4.20., Limango usunie Twoje Konto. W wyniku usunięcia Konta, wszelkie Twoje Dane Osobowe, wprowadzone w ramach Konta, zostaną nieodwołalnie usunięte. Limango Polska zastrzega sobie możliwość zatrzymania Danych Osobowych wprowadzonych przez Ciebie w ramach Konta na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń, związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego limango.pl oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, udostępniania tych Danych Osobowych właściwym organom oraz w innych prawnie uregulowanych przypadkach.

4.23. Limango Polska może z ważnych powodów zmienić zasady korzystania przez Ciebie z Serwisu internetowego limango.pl – w tym ograniczyć sposoby dostawy oraz formy płatności, jak również składanie zamówień. Ważne powody w rozumieniu poprzedniego zdania to przypadki gdy (katalog zamknięty):

4.23.1.   składasz zamówienie/zamówienia z opcją za pobraniem i następnie nie odbierasz tego zamówienia/tych zamówień, w sposób uzasadniający przypuszczenie, że działasz celowo na szkodę Limango;

4.23.2.      korzystasz z usług oferowanych przez Limango Polska w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub w sposób uzasadniający przypuszczenie, że działasz celowo na szkodę Limango Polska;

4.23.3.   podajesz dane adresowe budzące obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą i pomimo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te nie zostaną usunięte.

 

5.      Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

5.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach Umowy można składać na przykład:

5.1.1.   pisemnie na adres: ul. Św. Antoniego 2-4, 50-073 Wrocław;

5.1.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@limango.pl.

5.2.    Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Limango. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.3.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Limango następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

6.      Warunki sprzedaży w ramach Klubu sprzedażowego

6.1.   Prezentacja Produktów przez Limango Polska w ramach Kampanii Sprzedażowej może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Limango do Użytkownika.

6.2.    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, musisz zalogować się w Serwisie limango.pl.

6.3.   Prezentowane w ramach Kampanii Produkty są ograniczone w czasie oraz ilościowo. Ilość Produktów, która jest eksponowana w limango.pl, ma charakter informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Limango może ograniczyć maksymalną liczbę ofert na zakup danego Produktu, jakie mogą być składane przez jednego Klienta w celu zapewnienia uczciwych warunków handlowych wszystkim Klientom.